Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.10.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 883/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 3 października 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej,

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Radosława Molendy do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 762, zgłosili się:

- Pan Radosław Molenda - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,

- Pan Wojciech Włodzimierz Salamon - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu zespołu 30 września 2019 r. zespół przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, omówił wszystkie kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół postanowił jednogłośnie rekomendować na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej kandydaturę Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona przemawiały (ocenione łącznie): bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe orzecznicze, szeroka wiedza prawnicza, oceny kwalifikacyjne, pozytywne opinie służbowe oraz wysokie poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach, oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz z egzaminu sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe, zespół uwzględnił dyspozycję art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia sędziów.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydaci, biorący udział w konkursie, spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła oceny kwalifikacji kandydatów, ich doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, postanowiła, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

2. Pan Wojciech Włodzimierz Salamon urodził się 16 kwietnia 1978 r. w Bielsku- Białej. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 2002 r. odbywał pozaetatową, a od 1 kwietnia 2003 r. etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, którą ukończył w 2005 r., złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Od 1 stycznia 2006 r. do 20 maja 2006 r. odbywał praktykę w indywidualnej kancelarii adwokackiej adw. Beaty Gebauer w Bielsku-Białej. Od 22 maja 2006 r. do 20 maja 2007 r. pracował w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w VI Wydziale Gospodarczym na stanowisku referendarza sądowego. Podczas pracy na stanowisku referendarza sądowego od 1 czerwca 2006 r. do 20 maja 2007 r. Pan Wojciech Włodzimierz Salamon pracował także w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej na stanowisku prawnika. Z dniem 21 maja 2007 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, gdzie wykonywał obowiązki w III Wydziale Karnym. Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej skierował kandydata od 6 maja 2009 r. do 8 czerwca 2009 r. do wykonywania obowiązków referendarza sądowego w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 czerwca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, gdzie orzekał w III Wydziale Karnym. W dniach 12 i 23 lutego 2018 r., 16 i 27 kwietnia 2018 r. kandydat był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w VII Wydziale Karnym Odwoławczym. Pan Wojciech Włodzimierz Salamon podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w licznych szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pana Wojciecha Włodzimierz Salamona sporządziła Pani SSO Anna Kuboszek-Roman, która stwierdziła, że opiniowany pracuje bardzo wydajnie. W zasadniczej kategorii spraw z rep. K załatwił w poszczególnych latach znacznie więcej niż średnia wydziałowa, a także średnia okręgu, apelacji i kraju. To samo dotyczy spraw z rep. Kp. W sprawach z rep. W kandydat załatwił w poszczególnych latach więcej niż średnia wydziałowa, czy okręgu. Uwagę opiniującej zwróciła znakomita stabilność orzecznicza kandydata. W kontrolowanym okresie w jednej sprawie uchylono wyrok z przekazaniem jej do ponownego rozpoznania, co stanowi 1,17% wszystkich spraw. Jedynie w 8 sprawach zmieniono wyroki, przy czym istotne jest, że zmiany dotyczyły wyłącznie rozstrzygnięcia o karze. Kandydat w sposób prawidłowy stosuje przepisy prawa. Umiejętnie wykorzystuje w praktyce znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny.

Uzasadnienia sporządzane przez kandydata są w ocenie opiniującej wzorowe. Zawierają wyczerpującą, pogłębioną argumentację dowodzącą znacznej wiedzy kandydata z różnych dziedzin prawa. W roku 2018 wszystkie uzasadnienia zostały sporządzone przez kandydata w ustawowym terminie, zaś w poprzednich latach odsetek uzasadnień sporządzanych po upływie ustawowego terminu był nieznaczny (w każdym przypadku uzyskano przedłużenie terminu). Kandydata cechuje wysoka kultura osobista. W ramach nadzoru administracyjnego nie odnotowano przypadków braku poszanowania stron lub uczestników postępowania. W ocenie opiniującej wyniki przeprowadzonej kontroli, postawa kandydata, jego doświadczenie zawodowe dają podstawę do stwierdzenia, że w pełni zasługuje na powołanie na wyższe stanowisko sędziowskie.

Do zgłoszenia kandydat załączył także szereg opinii.

W opinii Pana Adama Kanafka - Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, kandydat dał się poznać jako osoba bardzo sumiennie wykonująca swe obowiązki służbowe. Analiza akt spraw prowadzonych przez Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona wskazuje na dużą staranność w przygotowaniu kolejnych rozpraw, właściwe planowanie czynności procesowych oraz dogłębną znajomość materiału dowodowego. Wydawane przez kandydata zarządzenia świadczą o dbałości o właściwą koncentrację materiału dowodowego, zaś treść protokołów rozpraw i posiedzeń odzwierciedla rozległą wiedzę Pana sędziego w zakresie przepisów Kodeksu postępowania karnego. Akta sprawy z referatu kandydata są przejrzyste i starannie prowadzone. Pan Wojciech Włodzimierz Salamon jest osobą bardzo taktowną i uprzejmą zarówno w stosunku do kolegów, z którymi orzeka jak i wobec pracowników sekretariatu.

W opinii Pana Mariusza Grążawskiego - poprzedniego Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - kandydat w pracy wykazuje się wyjątkowym zaangażowaniem i bardzo wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Pan Wojciech Włodzimierz Salamon stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Jest niezwykle sumienny i rzetelny, czynności wykonuje terminowo, a jego stosunek do przełożonych i współpracowników nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Kandydat jest osobą kulturalną, taktowną, uprzejmą i koleżeńską. Pan sędzia bardzo dobrze potrafił zorganizować swoją pracę, o czym świadczy chociażby mała ilość, na tle całego III Wydziału Karnego, tzw. spraw "starych". Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności, zdaniem opiniującego, kandydat jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

Drugi z uczestników postępowania posiada kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego, jednak w świetle wszystkich kryteriów wyboru nie okazał się kandydatem lepszym niż Pan Wojciech Włodzimierz Salamon.

Pan Radosław Molenda urodził się 6 kwietnia 1974 r. w Żywcu. Od 3 lutego 1997 r. do 2 maja 1997 r. był zatrudniony w PHU Tomasz Tomczyk na stanowisku magazyniera, a następnie od 13 października 1998 r. do 29 lutego 2000 r. na stanowisku strażnika w Group 4 Polska sp. z o.o. Od 3 marca 2000 r. do 3 czerwca 2000 r. był zatrudniony w Prasa Polska sp. z o.o. na stanowisku dziennikarza. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji referendarskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, złożył w 2001 r. egzamin referendarski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Od 1 stycznia 2001 r. do 31 maja 2001 r. pracował w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu na stanowisku inspektora. Z dniem 1 czerwca 2001 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Żywcu. W 2007 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym plus dostatecznym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, gdzie orzeka w III Wydziale Karnym. W dniach 13 i 23 lutego 2018 r., 17 i 27 kwietnia 2018 r. kandydat był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w VII Wydziale Karnym Odwoławczym. Pan Radosław Molenda podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w licznych szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pana Radosława Molendy sporządziła Pani SSO Anna Kuboszek- Roman, która stwierdziła, że opiniowany pracuje bardzo wydajnie. W kategoriach spraw z rep. K i Kp w poszczególnych latach załatwił więcej spraw niż wynosi średnia wydziałowa, a także średnia dla okręgu, apelacji i kraju. Co do zasady opiniowany podejmuje czynności bez zbędnej zwłoki, jednak opiniująca dostrzegła pewne uchybienia w tym zakresie. W okresie objętym kontrolą w jednej sprawie stwierdzono przewlekłość postępowania. Odnosząc się do stabilności orzecznictwa, stosunkowo znaczna liczba wyroków została zmieniona - 30,15% przy średniej dla okręgu wynoszącej 22,24%. Odsetek wyroków uchylonych z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania wyniósł 8,73%. Znaczną większość uzasadnień Pan sędzia sporządził z przekroczeniem ustawowego terminu, w tym w roku 2018 jedynie 16,12% uzasadnień sporządził w ustawowym terminie. Kandydata cechuje wysoka kultura osobista. W ocenie opiniującej wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają na pozytywne zaopiniowanie kandydata na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz miała na względzie brak wyrażonego stanowiska przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Katowickiej.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach 18 marca 2019 r. kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Pan Radosław Molenda 1 głos "za", 3 głosy "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", Pan Wojciech Włodzimierz Salamon 6 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

Brak oceny kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Katowickiej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o KRS nie stanowi przeszkody do rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nominacyjnego.

Jak wynika z powyższego, staż orzeczniczy obu kandydatów jest zbliżony, jednak Pan Wojciech Włodzimierz Salamon uzyskał wyższe oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz z egzaminu sędziowskiego od Pana Radosława Molendy. Obaj kandydaci w poszczególnych latach objętych oceną załatwili więcej spraw niż wynosi średnia wydziałowa, a także średnia dla okręgu, apelacji i kraju, jednak Pan Wojciech Włodzimierz Salamon posiada znacznie lepszą stabilność orzecznictwa niż Pan Radosław Molenda. W kontrolowanym okresie jedynie w jednej sprawie uchylono jego wyrok z przekazaniem jej do ponownego rozpoznania, co stanowi 1,17% wszystkich spraw, a w 8 sprawach zmieniono wyroki, przy czym zmiany dotyczyły wyłącznie rozstrzygnięcia o karze, podczas gdy odsetek wyroków zmienionych Pana Radosława Molendy wynosi 30,15% przy średniej dla okręgu 22,24%, a odsetek wyroków uchylonych z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania wyniósł 8,73%. Pan Wojciech Włodzimierz Salamon w 2018 r. sporządził wszystkie uzasadnienia w ustawowym terminie, zaś w poprzednich latach odsetek uzasadnień sporządzonych po upływie ustawowego terminu był nieznaczny i w każdym przypadku uzyskano przedłużenie terminu, natomiast Pan Radosław Molenda znaczną większość uzasadnień sporządził z przekroczeniem ustawowego terminu, a w 2018 r. jedynie 16,12% uzasadnień sporządził w ustawowym terminie. Nadto, w jednej sprawie prowadzonej przez Pana Radosława Molendę stwierdzono przewlekłość postępowania sądowego, podczas gdy w żadnej ze spraw prowadzonych przez Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona nie stwierdzono przewlekłości postępowania.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że Pan Wojciech Włodzimierz Salamon odznaczył się większym praktycznym zdobytym doświadczeniem zawodowym, w związku z czym, to jego kandydatura została uznana za najlepszą.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona na jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: rozległa wiedza prawnicza, poparta wieloletnim i bogatym doświadczeniem zawodowym oraz wysoka ocena kwalifikacyjna.

Pan Radosław Molenda nie posiada - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - wyższych kwalifikacji zawodowych niż Pan Wojciech Włodzimierz Salamon i dlatego Rada nie wystąpiła z wnioskiem o jego powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 3 października 2019 r. na kandydaturę:

- Pana Radosława Molendy oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Wojciecha Włodzimierza Salamona oddano 12 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.).