Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 54.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.7.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 730/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 lipca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 54

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Kajetana Marka Tworka do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r. pod poz. 54, zgłosił się Pan Kajetan Marek Tworek - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa 23 lipca 2019 r. Przewodniczący zespołu poinformował, że w niniejszej procedurze nominacyjnej Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu na posiedzeniu 20 maja 2019 r. podjęło uchwałę, którą postanowiło odroczyć opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 r. (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (11 GOK 2/18) dotyczących tego, czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów jest zgodna z zasadami prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa, zaś Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu na posiedzeniu 17 czerwca 2019 r. podęło uchwałę w przedmiocie zmiany porządku posiedzenia Zgromadzenia przez usunięcie z porządku posiedzenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, w związku z podjęciem 3 stycznia 2019 r. przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu uchwały nr 1 w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie. Zespół członków stwierdził, że w świetle art. 35 ust. 3 ustawy o KRS, brak oceny kandydata przez Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu nie stanowi przeszkody do opracowania listy rekomendowanych kandydatów.

Zespół członków zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, uznał je za wystarczające, przeprowadził naradę i postanowił bezwzględną większością głosów (3 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się") rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Kajetana Marka Tworka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendacją Pana Kajetana Marka Tworka przemawiają w szczególności (ocenione łącznie) dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz uzyskana ocena kwalifikacyjna.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydat biorący udział w konkursie spełnia wymagania ustawowe określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52; dalej: p.u.s.p.) i art. 18 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139). Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskaną przez kandydata ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także miała na uwadze treść uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu z 20 maja 2019 r. i uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 czerwca 2019 r.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu członków postanowiła, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile zostanie przedstawiona kandydatura Pana Kajetana Marka Tworka.

2. Pan Kajetan Marek Tworek urodził się 2 września 1983 r. w Poznaniu. W 2007 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, we wrześniu 2010 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Od 2 listopada 2010 r, jest zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta sędziego a od 15 grudnia 2015 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego, przy czym obowiązki wykonuje w XV Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Od czerwca 2012 r. do października 2013 r. współpracował z Fundacją Familijny Poznań jako doradca prawny w Biurze Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Poznaniu (w wymiarze czterech godzin w jednym dniu w tygodniu). Z dniem 8 marca 2017 r. uzyskał zgodę Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w charakterze wykładowcy prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Kandydat jest autorem dwóch publikacji. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pana Kajetana Marka Tworka sporządziła Pani Alina Szymanowska - sędzia wizytator do spraw cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Poznaniu, która stwierdziła, że kandydat wyróżnia się umiejętnością jasnego i rzeczowego przedstawiania swojego stanowiska, rozwagą oraz stosowną sprawnością w podejmowaniu decyzji. Ponadto wykazuje się znaczną wiedzą z dziedziny prawa, cechuje go rozwinięta na wysokim poziomie umiejętność logicznego rozumowania, a także dostrzegania problemów faktycznych i prawnych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Opiniująca podkreśliła, że kandydat opracowuje projekty orzeczeń i uzasadnień w sprawach o zróżnicowanym charakterze, co jest związane z szerokim zakresem spraw rozpoznawanych w wydziale odwoławczym (sprawy cywilne procesowe, nieprocesowe, sprawy rodzinne, sprawy nieletnich). Projekty te cechuje przejrzysta i zwarta kompozycja, jasny i precyzyjny styl oraz uporządkowanie. Są one wyczerpujące, a zarazem zwięzłe. Argumenty przytaczane przez kandydata są trafne i przekonujące. Analizuje on na bieżąco orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny, z tym że w przygotowywanych projektach uzasadnień odwołuje się do nich jedynie w kwestiach istotnych, czy też kontrowersyjnych. Ze sporządzonych przez sędziów opinii o pracy Pana Kajetana Marka Tworka wynika, że sporządzane przez niego projekty uzasadnień są zwykle akceptowane bez poprawek, jedynie nieliczne wymagają korekty, polegającej na wprowadzeniu wyłącznie drobnych poprawek. Kandydat posiada umiejętność organizowania pracy, sprawnie wykonuje powierzone obowiązki i nie ma problemów z podejmowaniem decyzji. Jakość, sprawność, terminowość i prawidłowość czynności podejmowanych przez opiniowanego nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Pan Kajetan Marek Tworek posiada cechy predestynujące go do wykonywania zawodu sędziego. Jest osobą bardzo skromną, o wysokiej kulturze osobistej, cechuje go sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że kandydat daje gwarancje należytego wykonywania powierzonych obowiązków w przypadku powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim i jego przygotowanie do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego można określić jako wzorowe.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Pan Kajetan Marek Tworek posiada doświadczenie zdobyte w trakcie pracy na stanowisku asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, w którym wykonuje obowiązki w XV Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Kwalifikacje Pana Kajetana Marka Tworka zostały wysoko ocenione przez sędzię wizytator w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Kwalifikacje te kandydat podnosi przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła także pod uwagę fakt niewyrażenia opinii o kandydacie przez Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu na posiedzeniu 20 maja 2019 r. podjęło uchwałę, którą postanowiło odroczyć opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 r. (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18) dotyczących tego, czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów jest zgodna z zasadami prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu na posiedzeniu 17 czerwca 2019 r. podęło uchwałę w przedmiocie zmiany porządku posiedzenia Zgromadzenia przez usunięcie z porządku posiedzenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, w związku z podjęciem 3 stycznia 2019 r. przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu uchwały nr 1 w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydata przez Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu i przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Kajetana Marka Tworka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: uzyskana ocena kwalifikacyjna, zdobyte doświadczenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 24 lipca 2019 r. na kandydaturę Pana Kajetana Marka Tworka oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art.44 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.).