Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 379/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 762

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Karola Antoniego Kotyńskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 762, zgłosił się Pan Karol Antoni Kotyński - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Pismem z 26 marca 2019 r. Minister Sprawiedliwości poinformował, że nie będzie przedstawiać opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa 1 kwietnia 2019 r. Przewodniczący zespołu poinformował, że w niniejszej procedurze nominacyjnej Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej podjęło uchwałę nr 1 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w sprawie III PO 7/18 i Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II GOK 2/18. Zespół członków działając na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o KRS stwierdził, że brak oceny kandydatów przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej nie stanowi przeszkody do opracowania listy rekomendowanych kandydatów. Zespół członków zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, uznał je za wystarczające, przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Karola Antoniego Kotyńskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendacją Pana Karola Antoniego Kotyńskiego przemawiają (ocenione łącznie): bogate i wieloletnie doświadczenie orzecznicze, pozytywna ocena kwalifikacyjna, z której wynika, że kandydat wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, jego orzecznictwo jest stabilne, a terminowość sporządzania uzasadnień jest bardzo dobra. Ponadto kandydat otrzymał jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydat biorący udział w konkursie spełnia wymagania ustawowe określone w art. 64 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).

Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskaną przez kandydata ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego oraz wyniki głosowania Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia, a także miała na uwadze treść uchwały nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej podjętej 3 grudnia 2018 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu członków postanowiła, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie

Apelacyjnym w Łodzi zostanie przedstawiona kandydatura Pana Karola Antoniego Kotyńskiego.

2. Pan Karol Antoni Kotyński urodził się w 1959 r. w Łodzi. W 1986 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po ukończeniu aplikacji sądowej, w 1989 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 18 grudnia 1989 r. został mianowany asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Orzekał w Sądzie Rejonowym w Łodzi w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 1991 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi, w którym wykonywał obowiązki w Wydziale Pracy. Z dniem 1 czerwca 1996 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zgierzu, w którym do czerwca 2004 r. początkowo pełnił obowiązki, a następnie funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Pracy. Od lipca 2004 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w którym wykonywał obowiązki w IX Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 2006 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Początkowo wykonywał obowiązki orzecznicze w IX Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od kwietnia 2009 r. w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w którym od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. oraz od lutego 2016 r. do czerwca 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału w okresie jego nieobecności. W lipcu 2016 r. został przydzielony do VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2014 r. do sierpnia 2017 r. był wizytatorem do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. oraz od października 2018 r. jest delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Orzeka w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Wcześniej, od 2010 r. orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w ramach jednodniowych delegacji.

Kandydat otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Lucynę Guderską - sędziego wizytatora Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Wynika z niej, że wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz procedury cywilnej, a także posiada umiejętność stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez opiniowanego technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. Posiada on umiejętność gromadzenia materiału dowodowego z zachowaniem zasady koncentracji i reguł wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Charakteryzuje go sumienność, wnikliwość, obowiązkowość oraz zaangażowanie. Terminowość sporządzania uzasadnień należy ocenić jako bardzo dobrą. Konstrukcja sporządzanych przez niego uzasadnień jest nienaganna. Poziom orzecznictwa opiniowanego, potwierdzony wskaźnikami stabilności, jest wysoki. Z powyższych względów opiniująca stwierdziła, że Pan Karol Antoni Kotyński jest sędzią posiadającym wysokie kwalifikacje zawodowe, wyróżniającym się wiedzą prawniczą i doświadczeniem zawodowym.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Pan Karol Antoni Kotyński posiada niemal trzydziestoletnie doświadczenie orzecznicze. Wykonywanie obowiązków orzeczniczych kandydat łączył z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądownictwie, w tym z funkcją wizytatora do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Kwalifikacje Pana Karola Antoniego Kotyńskiego zostały wysoko ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Wynika z niej, że kandydat wykazuje się wysokim poziomem wiedzy, bardzo dobrymi wynikami w zakresie stabilności orzecznictwa i bardzo dobrą terminowością sporządzania uzasadnień. Jest osobą sumienną, obowiązkową i zaangażowaną w wykonywanie swoich obowiązków.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Na posiedzeniu 29 października 2018 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Karola Antoniego Kotyńskiego.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej podjęło uchwałę nr 1 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w sprawie III PO 7/18 i Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II GOK 2/18. Zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 3 ustawy o KRS brak oceny kandydatów przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia niniejszego konkursu nominacyjnego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Karola Antoniego Kotyńskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe, potwierdzone pozytywną oceną kwalifikacyjną, a także jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 2 kwietnia 2019 r. na kandydaturę Pana Karola Antoniego Kotyńskiego oddano 18 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art.44 ust.l - 3 ustawy z dnia 12 maja 201 lr. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2019 r" poz. 84).