Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 713.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 342/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 marca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 713

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Bartłomieja Gadeckiego i Pani Iwony Nowak do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

UZASADNIENIE

I

Na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 713, zgłosili się:

- Pan Bartłomiej Gadecki - prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie,

- Pani Iwona Nowak - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie.

W posiedzeniu zespołu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Nie zgłaszając zastrzeżeń i uwag w odniesieniu do kandydatury Pana Bartłomieja Gadeckiego, wyraził przekonanie o jego bardzo dobrym przygotowaniu pod względem merytorycznym do pracy na stanowisku sędziego. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Bartłomieja Gadeckiego oddali 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", zaś na Panią Iwonę Nowak oddali 3 głosy "za" oraz 1 głos "wstrzymujący się", przy braku głosów "przeciw".

W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na dwa wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie obydwoje kandydatów, kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz stanowisko właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że obydwoje kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 i § la ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Dokonując zaś oceny kandydatów, Rada kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w niniejszym postępowaniu nominacyjnym Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Bartłomieja Gadeckiego i Pani Iwony Nowak.

2. Pan Bartłomiej Gadecki urodził się 29 sierpnia 1982 r. w Braniewie. W 2006 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Elblągu, w 2009 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym plus. Z dniem 15 marca 2010 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim, a następnie 8 sierpnia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie. Z dniem 1 lipca 2012 r. został powołany przez Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim. Od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Biskupcu a od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. funkcję Prokuratora Rejonowego w Biskupcu. Z dniem 2 czerwca 2015 r. został powołany do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ w Olsztynie, którą pełni do chwili obecnej. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 r., na podstawie rozprawy doktorskiej: "Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury - aspekty prawnokarne i kryminologiczne", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. W 2007 r. Pan Bartłomiej Gadecki ukończył studia podyplomowe w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu, a w 2008 r. studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego. Ponadto odbył liczne szkolenia zawodowe. W ciągu ostatnich dwóch lat brał udział w dziewięciu konferencjach naukowych i seminariach naukowych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Bartłomieja Gadeckiego sporządził Pan Leszek Kulik - wizytator ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku stwierdzając, że wysoki poziom wiedzy prawniczej kandydata oraz osiągnięcia naukowe, umiejętności praktyczne, także cechy osobowości i predyspozycje oraz doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w charakterze prokuratora oraz pełnione w tym okresie funkcje, upoważniają do stwierdzenia, że opiniowany posiada odpowiednie kwalifikacje pozwalające na powołanie go na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pan Bartłomiej Gadecki posiada bogaty i interesujący dorobek naukowy. Jego działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa karnego, przy czym - jak wynika z załączonych publikacji - szczególnym przedmiotem zainteresowań jest prawna ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Publikacje te stanowią istotny wkład w rozwój doktryny tej dziedziny prawa w Polsce. Zdaniem wizytatora, na pozytywną ocenę zasługuje również praca opiniowanego w charakterze prokuratora. Analiza poddanych kontroli spraw i wydanych postanowień, jak również sporządzonych uzasadnień, daje podstawę do bardzo dobrej oceny jego osiągnięć oraz poziomu wiedzy prawniczej, tak z zakresu prawa karnego materialnego, jak i procesowego. Przebieg dotychczasowej pracy wskazuje, że wyróżniał się pracowitością, rzetelnością i profesjonalizmem, czym zasłużył sobie na zaufanie przełożonych. Konsekwencją takiej oceny były kolejne awanse zawodowe. Wizytator podkreślił, że doskonale łączył obowiązki prokuratorskie z obowiązkami służbowymi o charakterze administracyjnym, podyktowanymi pełnioną funkcją Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ w Olsztynie. Dokonując oceny przedstawionych aktów oskarżenia i wydanych w toku postępowania orzeczeń i wniosków wizytator stwierdził, że są one pełne i wyczerpujące. Zawierają też trafną argumentację, która jest logiczna i jasna. Wydawane postanowienia zawierają właściwą podstawę prawną zawartych w nich rozstrzygnięć. Ocena ta odnosi się również do wywiedzionych przez Pana prokuratora środków odwoławczych, a więc apelacji i zażaleń. W konkluzji ujęto, że posiadane przez Pana Bartłomieja Gadeckiego cechy charakteru dają rękojmię, że w pracy na stanowisku sędziego nie uchybiłby godności sprawowanego urzędu.

Pani Iwona Nowak urodziła się 3 lipca 1960 r. w Poznaniu. W 1985 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu w latach 1987-1989 aplikacji arbitrażowej w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Olsztynie, we wrześniu 1989 r. złożyła egzamin na arbitra z wynikiem dobrym. Z dniem 18 września 1989 r. została mianowana asesorem arbitrażu w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Olsztynie. Z dniem 1 października 1989 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie. Powierzone czynności orzecznicze wykonywała w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. została powołana na stanowisko sędziego tego Sądu. Była również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa nr 4/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. kandydatka została przeniesiona w stan spoczynku. Po ustaniu niezdolności kandydatki - ze względu na stan zdrowia - do pełnienia obowiązków sędziego, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 listopada 2013 r. powołał Panią Iwonę Nowak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Orzeka w V Wydziale Gospodarczym, przy czym od 14 marca 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem 1 lipca 2018 r. powierzono jej dodatkowo pełnienie funkcji Kierownika Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w tym Wydziale. Brała udział w szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Ocenę kwalifikacji Pani Iwony Nowak sporządziła Pani Grażyna Wołosowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku stwierdzając, że poziom merytoryczny pracy orzeczniczej opiniowanej jest dobry, a wynika to przede wszystkim ze sprawności i poprawności procedowania oraz umiejętności stosowania prawa procesowego. Dokonując oceny orzeczeń, wydanych przez kandydatkę, opiniująca podkreśliła, że Pani sędzia podejmuje na bieżąco czynności w sprawach powierzonych jej do referatu. Jedynym zarzutem odnoszącym się do sprawności postępowania jest wskazanie na nadużywanie przez kandydatkę możliwości odroczenia ogłoszenia wyroku.

Dokonując analizy danych statystycznych sędzia opiniująca zauważyła, że Pani sędzia od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. załatwiła o 191 więcej spraw niż wpływ, a w pierwszej połowie 2018 r. o 8 spraw więcej niż wpływ. Podsumowując, sędzia opiniująca stwierdziła, że Pani Iwona Nowak spełnia wymogi tak formalne, jak i merytoryczne do objęcia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów i, mając je na uwadze, uznała, że osoby te wypełniają kryteria wyboru, oceniane łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie w tym konkursie.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa osoby przedstawione do powołania na dwa wolne stanowiska sędziowskie wypełniają w wysokim stopniu kryteria ustawowe, wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS. Dokonując oceny kandydatów, Rada - oprócz ocen kwalifikacyjnych - kierowała się doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz z egzaminów zawodowych. W odniesieniu do Pana Bartłomieja Gadeckiego Rada uwzględniła przy tym nienaganne sprawowanie funkcji prokuratora rejonowego oraz legitymowanie się stopniem naukowym doktora nauk prawnych, przy stałym udziale w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych. W odniesieniu zaś do Pani Iwony Nowak Rada uwzględniła poprawność i sprawność prowadzenia przez nią spraw, bardzo dobre wyniki statystyczne oraz równoczesne pełnienie dwóch angażujących funkcji kierowniczych.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w dniu 30 listopada 2018 r. obie kandydatury na dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zaopiniowano pozytywnie.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej w dniu 3 grudnia 2018 r. podjęto uchwałę w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego na obszarze apelacji białostockiej. Jednocześnie, mając na uwadze ustawowy obowiązek zaopiniowania kandydatur, przeprowadzono głosowanie, podczas którego na Pana Bartłomieja Gadeckiego oddano 1 głos "za" i 2 głosy "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". W głosowaniu nie wzięło czynnego udziału 76 osób. Na Panią Iwonę Nowak oddano natomiast 1 głos "za" i 1 głos "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się". W głosowaniu czynnego udziału nie wzięło 75 osób.

W powyższych warunkach faktycznych wypowiedź Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej nie mogła stanowić punktu odniesienia dla oceny poziomu posiadanych przez kandydatów kwalifikacji, które wynikały z innych dokumentów zgromadzonych w toku tego postępowania. Na uwagę w tym zakresie zasługuje pozytywna opinia Kolegium, stanowiąca jedyną pełną wypowiedź środowiska sędziowskiego w odniesieniu do zgłoszonych kandydatur. Powyższa okoliczność, przy uwzględnieniu bogatego i różnorodnego doświadczenia zawodowego Pana Bartłomieja Gadeckiego, a także nienagannej postawy przy wykonywaniu obowiązków orzeczniczych Pani Iwony Nowak, świadczy o wypełnianiu warunków do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bartłomieja Gadeckiego i Pani Iwony Nowak zadecydował zatem całokształt okoliczności sprawy, w szczególności, oceniane łącznie: kwalifikacje merytoryczne, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej oraz staż pracy.

5. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 20 marca 2019 r., przy obecności 16 osób, na:

- Pana Bartłomieja Gadeckiego oddano 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, - Panią Iwonę Nowak oddano 13 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie. POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).