Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 274.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.12.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 616/2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 274

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Marii Ewy Czapiewskiej i Pana Tomasza Weierta do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Grażyny Ireny Dąbrowskiej-Furman, Pani Elżbiety Olgi Jażdżyńskiej-Lateckiej, Pani Moniki Kingi Szelesnej-Hoppe, Pani Anny Elżbiety Nowosielskiej, Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódki do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

UZASADNIENIE

I

Na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 274, zgłosili się:

- Pani Maria Ewa Czapiewska - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Pani Grażyna Irena Dąbrowska-Furman - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Pani Elżbieta Olga Jażdżyńska-Latecka - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Pani Anna Elżbieta Nowosielska - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Pani Monika Kinga Szelesna-Hoppe - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Pan Tomasz Weiert - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Pan Sebastian Andrzej Wojewódka - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Podczas posiedzenia 5 i 6 grudnia 2018 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa omówił wszystkich kandydatów, stwierdził, że zgromadzone materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie, odbył naradę i przeprowadził głosowanie. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Panią Marię Ewę Czapiewską oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", Panią Grażynę Irenę Dąbrowską-Furman nie oddali głosów "za" ani "przeciw", oddając 3 głosy "wstrzymujące się", Panią Elżbietę Olgę Jażdżyńską-Latecką nie oddali głosów "za" ani "przeciw", oddając 3 głosy "wstrzymujące się", Panią Annę Elżbietę Nowosielską oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", Panią Monikę Kingę Szelesną-Hoppe nie oddali głosów "za" ani "przeciw", oddając 3 głosy "wstrzymujące się", Pana Tomasza Weierta oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódkę nie oddali głosów "za" ani "przeciw", oddając 3 głosy "wstrzymujące się".

W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na dwa wolne stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, objęte niniejszym konkursem, Pani Marii Ewy Czapiewskiej i Pani Anny Elżbiety Nowosielskiej.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że rekomendowane kandydatki spełniają przesłanki powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego, w szczególności posiadają odpowiednią wiedzę prawniczą, długi staż pracy, a ich praca i kwalifikacje zostały ocenione pozytywnie przez sędziów wizytatorów. W przekonaniu zespołu osoby te dają gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych na poziomie sądu okręgowego - w pionach cywilnym i rodzinnym.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że wszyscy kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym kandydatów, opiniami przełożonych, rekomendacjami, publikacjami oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również informację Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przekazaną Krajowej Radzie Sądownictwa w piśmie z 14 listopada 2018 r., o przeznaczeniu dwóch wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, objętych niniejszym konkursem, do pionu cywilnego i do pionu rodzinnego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Marii Ewy Czapiewskiej i Pana Tomasza Weierta do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

2. Pani Maria Ewa Czapiewska urodziła się 24 marca 1965 r. w Elblągu. W 1989 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Elblągu, we wrześniu 1991 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 22 września do 9 listopada 1991 r. była zatrudniona jako egzaminowany aplikant sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Z dniem 10 listopada 1991 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Malborku. Orzekała w wydziale rodzinnym i nieletnich, wydziale cywilnym i wydziale pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1993 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Malborku. Z dniem 15 kwietnia 1994 r. została przeniesiona, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzeka w V Wydziale Gospodarczym. Od 1 lutego 2002 r. do 15 grudnia 2004 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Od 1 stycznia 2004 r. do 20 stycznia 2006 r. pełniła funkcję kierownika sekcji do spraw upadłościowych i naprawczych. Od 23 stycznia do 22 lipca 2006 r. pełniła obowiązki, a od 23 lipca 2006 r. do 9 października 2016 r. funkcję Przewodniczącej V Wydziału Gospodarczego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Od 10 października 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego. W 2004 r. i w 2011 r. była kilkakrotnie delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Elblągu na sesjach jednodniowych, od 1 maja do 31 lipca 2004 r. w pełnym wymiarze sesji, a od 1 września 2012 r. do 14 marca 2013 r. w wymiarze trzech sesji w miesiącu. Powierzone obowiązki pełniła w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2005 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2007 r. ukończyła z oceną celującą studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2010 r. ukończyła 80-godzinne szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości, zorganizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwalifikacje zawodowe Pani Marii Ewy Czapiewskiej zostały ocenione przez Panią Dorotę Zientarę - sędzię Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia wyraziła przekonanie, że kandydatka posiada kwalifikacje pozwalające na objęcie stanowiska sędziego sądu okręgowego. Podkreśliła, że ilościowe wyniki jej pracy są dobre, a terminowość sporządzania uzasadnień nie budzi zastrzeżeń. Oceniająca uwzględniła, że kandydatka sumiennie wywiązywała się z obowiązków związanych z pełnieniem funkcji administracyjnych w strukturach wymiaru sprawiedliwości, a wyniki jej pracy w Sądzie Okręgowym w Elblągu zostały ocenione jako bardzo dobre.

Pan Tomasz Weiert urodził się 14 października 1976 r. w Elblągu. W 2000 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 21 lipca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Z dniem 1 czerwca 2004 r. został przeniesiony, na własną prośbę, na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzeka w I Wydziale Cywilnym. Od 10 października 2008 r. do 16 stycznia 2014 r. pełnił obowiązki a następnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego, a od 17 stycznia 2014 r. do 1 lutego 2018 r. pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2015-2016 wielokrotnie orzekał, w ramach jednodniowych delegacji, w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a od 1 lutego 2018 r. orzeka w tym Sądzie w pełnym wymiarze. Powierzone obowiązki pełni w I Wydziale Cywilnym.

Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych. Posiada doświadczenie dydaktyczne, które nabył podczas prowadzenia zajęć w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu, a także szkoleń dla radców prawnych i adwokatów (z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego).

Kwalifikacje zawodowe Pana Tomasza Weierta zostały ocenione przez Panią Dorotę Zientarę - sędzię Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia stwierdziła, że kandydat posiada kwalifikacje pozwalające na objęcie stanowiska sędziego sądu okręgowego: zachowuje właściwą kulturę pracy, osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe, a uzasadnienia sporządza terminowo i na bardzo wysokim poziomie. Pozytywną opinię o Panu Tomaszu Weiercie sporządził Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pani Maria Ewa Czapiewska i Pan Tomasz Weiert posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i rozległą wiedzę specjalistyczną, znajdujące odzwierciedlenie w szczególności w pozytywnych ocenach sędziów wizytatorów, a także odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe, co uzasadnia przedstawienie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników tego postępowania nominacyjnego.

Pani Grażyna Irena Dąbrowska-Furman urodziła się 14 października 1974 r. w Elblągu. W 1998 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 25 czerwca 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Orzekała w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w X Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Początkowo orzekała w V Wydziale Gospodarczym, a od 18 września 2014 r. orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 20 lutego 2006 r. do 3 kwietnia 2011 r. pełniła obowiązki a następnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego. W 2016 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku delegował ją do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Elblągu na sesji jednodniowej. Od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. orzekała w tym Sądzie, w ramach delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości (w wymiarze 80%). Powierzone obowiązki pełniła w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2006 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz seminarium "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym", zorganizowane przez Biuro Informacji Prawnej Rady Europy. W 2007 r. ukończyła z oceną dobrą studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kwalifikacje zawodowe Pani Grażyny Ireny Dąbrowskiej-Furman zostały ocenione przez Panią sędzię Alicję Romanowską - wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia stwierdziła, że kandydatka osiąga dobre wyniki załatwień i bardzo dobre wskaźniki odroczeń, a jej orzecznictwo jest bardzo stabilne. Zaznaczyła, że dostrzeżone w pracy kandydatki uchybienia są nieliczne, mają charakter incydentalny i nie podważają dobrej oceny jakości jej orzecznictwa. W konkluzji, powołując się na pozytywną ocenę pracy Pani Grażyny Ireny Dąbrowskiej-Furman dokonaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu, wyraziła poparcie dla jej wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Pani Elżbieta Olga Jażdżyńska-Latecka urodziła się 18 lutego 1965 r. w Malborku. W 1989 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Elblągu, we wrześniu 1991 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 22 września do 9 listopada 1991 r. była zatrudniona jako egzaminowany aplikant sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Z dniem 10 listopada 1991 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Orzekała w IV Wydziale Pracy i III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1993 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 16 czerwca do 31 października 1997 r. pełniła obowiązki, a od 1 listopada 1997 r. do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach zawodowych. W 2008 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studium prawa pracy dla sędziów sądów powszechnych, zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Praca i kwalifikacje Pani Elżbiety Olgi Jażdżyńskiej-Lateckiej zostały ocenione przez Panią sędzię Alicję Romanowską - wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia stwierdziła, że kandydatka osiąga dobre wyniki w zakresie załatwień, stabilności orzecznictwa i terminowości podejmowania czynności procesowych, ale zaznaczyła, że w skontrolowanych sprawach pojawiły się uchybienia o różnej wadze. W konkluzji stwierdziła jednak, że wniosek Pani Elżbiety Olgi Jażdżyńskiej-Lateckiej o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego zasługuje na uwzględnienie.

Pani Anna Elżbieta Nowosielska urodziła się 15 lipca 1974 r. w Malborku. W 1997 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 października 1994 r. do 31 marca 1995 r. pracowała na stanowisku młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, w listopadzie 2000 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 12 listopada 2001 r. została mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Początkowo orzekała w IX Wydziale Grodzkim a od 1 stycznia 2003 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2005 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzeka w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 29 grudnia 2017 r. do chwili obecnej pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2016-2018 była wielokrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Orzekała w V Wydziale Cywilnym Rodzinnym.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2004 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej. W 2009 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym Podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Kwalifikacje zawodowe Pani Anny Elżbiety Nowosielskiej zostały ocenione przez Panią sędzię Małgorzatę Milkiewicz - wizytatora do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia podkreśliła bardzo dobre ilościowe i jakościowe wyniki pracy kandydatki oraz dobrą stabilność jej orzecznictwa. Wyraziła pełne poparcie dla starań Pani Anny Elżbiety Nowosielskiej o otrzymanie nominacji na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Pani Monika Kinga Szelesna-Hoppe urodziła się 13 maja 1972 r. w Gdańsku. W 1996 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1996-1998 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Elblągu. W tym czasie pracowała jako pracownik biurowy, nauczyciel prawa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu, a od 16 marca do 31 października 1999 r. była zatrudniona na stanowisku referenta w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 1998 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 1 listopada 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzeka w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 1 lipca 2005 r. do 31 lipca 2006 r. pełniła obowiązki a od 1 sierpnia 2006 r. do 9 września 2009 r. funkcję Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Z funkcji tej została zwolniona na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu, w związku z poważnymi uchybieniami w sprawowaniu związanych z tym obowiązków. Począwszy od 2004 r. była wielokrotnie delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, na sesjach jednodniowych. Orzekała w V Wydziale Cywilnym Rodzinnym. Z dniem 1 października 2016 r. powierzono jej pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Od 29 czerwca 2017 r. do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2005 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu i podlegających mu rodzin zastępczych z zakresu współpracy z sądem, co do umieszczania i nadzorowania pobytu małoletnich w pieczy zastępczej.

Praca i kwalifikacje Pani Moniki Kingi Szelesnej-Hoppe zostały ocenione przez Panią sędzię Małgorzatę Milkiewicz - wizytatora do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia podkreśliła, że kandydatka osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe, a także w zakresie stabilności orzecznictwa. Wyraziła przekonanie, że doświadczenie zawodowe i wiedza Pani Moniki Kingi Szelesnej-Hoppe uzasadniają jej nominację na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Pan Sebastian Andrzej Wojewódka urodził się 7 marca 1975 r. w Malborku. W 1999 r. ukończył z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 czerwca 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r. był zatrudniony na stanowisku referenta prawnego w kancelarii adwokackiej w Malborku. Od 1 maja 2000 r. do 14 października 2002 r. pracował na stanowisku referenta prawnego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (egzaminowany członek korpusu służby cywilnej). Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, w kwietniu 2002 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 15 października 2002 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Orzekał w IX Wydziale Grodzkim, X Wydziale Grodzkim oraz w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 25 września 2006 r. do chwili obecnej pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego

Wydziału. W latach 2015-2018 orzekał wielokrotnie w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w ramach jednodniowych delegacji udzielonych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Powierzone obowiązki pełnił w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 6 grudnia 2017 r. został powołany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu do pełnienia czynności koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych.

Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2006 r. ukończył z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2007 r. publikował artykuły prasowe z zakresu problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W 2009 r. przeprowadził wykład z zakresu nowelizacji prawa pracy, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Elbląski Uniwersytet Robotniczy.

Praca i kwalifikacje Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódki zostały ocenione przez Panią sędzię Alicję Romanowską - wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Elblągu. Pani sędzia wyraziła poparcie dla wniosku kandydata o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego, podkreślając, między innymi, że osiąga bardzo dobre wyniki załatwień i odroczeń, a także w zakresie stabilności orzecznictwa. Pozytywną opinię o pracy Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódki, na podstawie opinii Przewodniczącej IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Elblągu, sporządził Prezes tego Sądu.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wymienionych wyżej kandydatów. Mając je na uwadze, uznała, że osoby te nie wypełniają kryteriów wyboru, ocenianych łącznie, w stopniu uzasadniającym przedstawienie wniosku o ich powołanie w niniejszym postępowaniu nominacyjnym.

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz z egzaminów zawodowych.

Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. W tym postępowaniu nominacyjnym nie były one jednak kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do ubiegania się o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w sądzie okręgowym.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na posiedzeniu 25 września 2018 r. zaopiniowało pozytywnie: Panią Marię Ewę Czapiewską (3 głosami "za", 2 głosami "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się"), Panią Annę Elżbietę Nowosielską (6 głosami "za"), Panią Monikę Kingę Szelesną-Hoppe (6 głosami "za"), Pana Tomasza Weierta (6 głosami "za") i Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódkę (5 głosami "za", przy 1 głosie "wstrzymującym się"). Pani Grażyna Irena Dąbrowska-Furman i Pani Elżbieta Olga Jażdżyńska-Latecka zostały zaopiniowane przez to gremium negatywnie.

Podczas głosowania na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej 27 września 2018 r. na: Panią Marię Ewę Czapiewską oddano 44 głosy "za", 27 głosów "przeciw", przy 1 głosie "nieważnym", Panią Grażynę Irenę Dąbrowską-Furman oddano 3 głosy "za", 68 głosów "przeciw", przy 1 głosie "nieważnym", Panią Elżbietę Olgę Jażdżyńską -Latecką oddano 5 głosów "za", 65 głosów "przeciw", przy 2 głosach "nieważnych", Panią Annę Elżbietę Nowosielską oddano 41 głosów "za", 31 głosów "przeciw", przy braku głosów "nieważnych", Panią Monikę Kingę Szelesną-Hoppe oddano 64 głosy "za", 8 głosów "przeciw", przy braku głosów "nieważnych", Pana Tomasza Weierta oddano 64 głosy "za", 8 głosów "przeciw", przy braku głosów "nieważnych", Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódkę oddano 53 głosy "za", 18 głosów "przeciw", przy 1 głosie "nieważnym".

Pan Tomasz Weiert, podobnie jak Pani Monika Kinga Szelesna-Hoppe, został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i uzyskał pierwsze miejsce w zakresie poparcia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła jednak, że - w przeciwieństwie do tej kandydatki - nie stwierdzono, aby Pan Tomasz Weiert dopuścił się nieprawidłowości w pełnieniu obowiązków zastępcy przewodniczącego i przewodniczącego wydziału.

Pani Maria Ewa Czapiewska uzyskała pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, ale podczas głosowania tego gremium otrzymała mniejszą liczbę głosów "za" niż Pani Monika Kinga Szelesna-Hoppe i Pan Sebastian Andrzej Wojewódka. Rada wzięła pod uwagę, że, w porównaniu do tych osób, wybrana kandydatka posiada zdecydowanie dłuższy staż zawodowy (od 1991 r.), bardziej zróżnicowane doświadczenie orzecznicze (w wydziałach rodzinnym i nieletnich, cywilnym, pracy oraz gospodarczym), ukończyła dwa kierunki studiów

podyplomowych, a dodatkowo odbyła szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marii Ewy Czapiewskiej i Pana Tomasza Weierta zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności, oceniane łącznie: kwalifikacje merytoryczne, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, staż pracy, a także poparcie środowiska sędziowskiego. Niniejsza procedura nominacyjna dotyczy dwóch stanowisk sędziego sądu okręgowego i Rada mogła wybrać tylko dwie osoby.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 7 grudnia 2018 r. na:

- Panią Marię Ewę Czapiewską oddano 12 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Grażynę Irenę Dąbrowską-Furman nie oddano głosów "za" ani "przeciw", oddając 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Elżbietę Olgę Jażdżyńską-Latecką nie oddano głosów "za" ani "przeciw", oddając 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Elżbietę Nowosielską oddano 6 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 7 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Monikę Kingę Szelesną-Hoppe nie oddano głosów "za" ani "przeciw", oddając 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Tomasza Weierta oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Sebastiana Andrzeja Wojewódkę nie oddano głosów "za" ani "przeciw", oddając 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE \

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.).