Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, ogłoszone w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 102.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.9.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 989/2015
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 września 2015 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 102

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu kandydatury:

- Pana Szymona Jędrzeja Bloka - sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwałd i Jeżyce w Poznaniu,

- Pani Magdaleny Agnieszki Ławrynowicz - sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda,

- Pani Marii Magdaleny Prusinowskiej - sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwałd i Jeżyce w Poznaniu,

- Pana Tomasza Pawła Żaka - radcy prawnego.

UZASADNIENIE

I

Na cztery wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r. pod poz. 102 zgłosiło się czworo kandydatów.

II

Na posiedzeniu w dniu 7 września 2015 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które wnikliwie przeanalizował, przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa na cztery wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu kandydatury: Pana Szymona Jędrzeja Bloka, Pani Magdaleny Agnieszki Ławrynowicz, Pani Marii Magdaleny Prusinowskiej oraz Pana Tomasza Pawła Żaka. Wniosek taki, w ocenie Zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, opiniami służbowymi oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe, Zespół kierował się dyspozycją art. 35 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W uzasadnieniu stanowiska Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem powyższych osób przemawiały (ocenione łącznie) posiadane przez nich wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe, bardzo dobre oceny kwalifikacyjne i bardzo dobre opinie służbowe dotyczące ich pracy. Ponadto kandydaci uzyskali wysokie oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych i z egzaminów zawodowych, zostali pozytywnie zaopiniowani przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i uzyskali wysokie poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej.

Na posiedzeniu Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa nie stawił się przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, prawidłowo powiadomiony o terminie.

III

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę wymagania ustawowe określone w art. 63 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) oraz kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.). Rada uwzględniła uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacyjne, ich doświadczenie zawodowe, opinie

2

przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego oraz opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko Zespołu i uznała, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu zostaną przedstawione kandydatury: Pana Szymona Jędrzeja Bloka, Pani Magdaleny Agnieszki Ławrynowicz, Pani Marii Magdaleny Prusinowskiej oraz Pana Tomasza Pawła Żaka.

1. Pan Szymon Jędrzej Blok urodził się w 1978 r. W 2002 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym. W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. We wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 11 października 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Z dniem 1 lutego 2006 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Orzekał w Wydziale Karnym. W okresie od 1 października 2006 r. do 30 maja 2007 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego Wydziału Karnego. Od 31 maja do 31 grudnia 2007 r. orzekał w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w VI Wydziale Grodzkim, przy czym od 4 października 2007 r. pełnił obowiązki Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 1 stycznia 2008 r. powierzono mu jako asesorowi dalsze pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Orzekał w VIII Wydziale Grodzkim. Z dniem 15 kwietnia 2009 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Od 1 września 2010 r. orzekał w VI Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w VIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Kandydat jest autorem dwóch glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz artykułu pt. "Niekonsekwencje ustawodawcy" opublikowanego w dzienniku "Rzeczpospolita".

Pan Szymon Jędrzej Blok uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych. Z jej treści wynika, że kandydat posiada bardzo dobrą znajomość prawa materialnego oraz procesowego i wiedzę tę potrafi zastosować w praktyce, osiąga bardzo dobre wyniki statystyczne, a do tego jest osobą stanowczą i sprawnie prowadzi postępowania.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało omawianą kandydaturę. Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej w dniu 22 czerwca 2015 r. na Pana Szymona Jędrzeja Bloka oddano: 73 głosy "za", 8 głosów "przeciw" i 3 głosy "wstrzymujące się".

2. Pani Magdalena Agnieszka Ławrynowicz urodziła się w 1978 r. W 2001 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 października 2001 r. do 30 września 2004 r. odbywała aplikację sądową etatową, początkowo w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, a po uwzględnieniu jej wniosku o przeniesienie od 1 kwietnia 2003 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. We wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. W związku z reorganizacją Sądów od 1 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości powierzył jej orzekanie w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Z dniem 16 marca 2009 r. powierzono jej pełnienie obowiązków Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego, zaś od 4 maja 2009 r. pełniła funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sprawowała funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

W latach 2009-2013 wielokrotnie orzekała w ramach jednodniowych delegacji w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości była delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w okresach: od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r" od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r" od 10 października 2014 r. do 9 kwietnia 2015 r. i od 10 kwietnia 2015 r. do 9 października 2015 r. Początkowo orzekała w I Wydziale Cywilnym, a obecnie wykonuje obowiązki w XII Wydziale Cywilnym tego Sądu.

Kandydatka ukończyła Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowane przez Cambridge University. Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego Certificate in Advanced English.

Pani Magdalena Agnieszka Ławrynowicz uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych, z której wynika, że sprawnie rozstrzyga sprawy, jej orzecznictwo jest stabilne, sporządzane przez nią uzasadnienia przedstawiają wysoki poziom merytoryczny, a jej zaangażowanie w pracę zawodową jest ponadprzeciętne.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało omawianą kandydaturę. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej w dniu 22 czerwca 2015 r. na kandydatkę oddano: 67 głosów "za", 13 głosów "przeciw" i 4 głosy "wstrzymujące się".

3. Pani Maria Magdalena Prusinowska urodziła się w 1975 r. W 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 lipca 2002 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Początkowo orzekała w IX Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 24 maja 2004 r. w VIII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W związku z reorganizacją Sadów z dniem 1 stycznia 2008 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r. pełniła funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Rodzinnego tego Sądu. W latach 2009-2013 orzekała wielokrotnie w ramach jednodniowych delegacji w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od dnia 1 września 2013 r. jest delegowana do Sądu Okręgowego w Poznaniu i orzeka w XII Wydziale Cywilnym.

Pani Maria Magdalena Prusinowska posiada certyfikat FCE in English.

Kandydatka uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych i egzekucyjnych. Sędzia wizytator podkreślił, że posiada ona bardzo dobrą znajomość przepisów prawa materialnego i umiejętność stosowania ich w praktyce.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało omawianą kandydaturę. Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej w dniu 22 czerwca 2015 r. na kandydatkę oddano: 72 głosy "za", 8 głosów "przeciw" i 3 głosy "wstrzymujące się".

4. Pan Tomasz Paweł Żak urodził się w 1970 r. W 1994 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w październiku 1996 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 listopada 1996 r. został powołany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni. Orzekał w sprawach karnych. Od 1 listopada 1997 r. powierzono mu wykonywanie obowiązków w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Orzekał w I Wydziale Cywilnym, a następnie w XVIII Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2005 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Orzekał w II Wydziale Cywilnym. Z dniem 14 maja 2008 r. zrzekł się stanowiska sędziego (jego stosunek służbowy uległ rozwiązaniu z dniem 10 lipca 2008 r.). Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 2 września 2008 r. został wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego. Początkowo prowadził indywidulną kancelarię, a od 1 lipca 2009 r. prowadzi działalność w formie spółki cywilnej.

Pan Tomasz Paweł Żak uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego wizytatora do spraw gospodarczych. Sędzia wizytator wskazał, że kandydat należycie reprezentuje strony, jest wyjątkowo dobrze przygotowany do rozpraw, a jakość sporządzanych przez niego pism procesowych jest bardzo wysoka. Sędzia wizytator podkreślił, że sposób wykonywania przez kandydata czynności procesowych jest wybitnie profesjonalny.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało omawianą kandydaturę. Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej w dniu 22 czerwca 2015 r. na Pana Tomasza Pawła Żaka oddano: 62 głosy "za", 16 głosów "przeciw" i 6 głosów "wstrzymujących się".

IV

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie uzyskali bardzo dobre oceny kwalifikacyjne oraz pozytywne opinie służbowe, posiadają wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe.

Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz oceny Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej.

Wszystkie osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie uzyskały poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur: Pana Szymona Jędrzeja Bloka, Pani Magdaleny Agnieszki Ławrynowicz, Pani Marii Magdaleny Prusinowskiej oraz Pana Tomasza Pawła Żaka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności posiadane przez nich doświadczenie zawodowe, bardzo dobre oceny kwalifikacyjne, pozytywne opinie służbowe, a także wysokie poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 9 września 2015 r. na kandydaturę:

- Pana Szymona Jędrzeja Bloka oddano 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani Magdaleny Agnieszki Ławrynowicz oddano 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani Marii Magdaleny Prusinowskiej oddano 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pana Pawła Tomasza Żaka oddano 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. Nr 126, poz. 714, ze zm.).