Przedstawienie wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Akty korporacyjne

Sędz.2024.5.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 328/2024
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 maja 2024 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

UZASADNIENIE

I

W dniu 22 stycznia 2024 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu przekazał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Radzie Sądownictwa wniosek Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm- dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 13 maja 2024 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. Zespół jednogłośnie postanowił rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej przemawiały (ocenione łącznie): ocena kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z egzaminu sędziowskiego, jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Pani Agata Kwiatkowska-Dobiecka spełnia wymagania określone w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.).

Rada dokonała oceny kandydatki kierując się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydatki, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

2. Pani Agata Kwiatkowska-Dobiecka urodziła się w 1992 r. w Trzciance. W 2016 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła od 30 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r, uzyskując łącznie 45,5 pkt., a następnie od 26 marca 2018 r. do 26 września 2020 r. - aplikację sędziowską, którą ukończyła uzyskując 89,5 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. Egzamin sędziowski złożyła w dniu 18 listopada 2020 r., uzyskując 272 pkt. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2021 r. została mianowana do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni, w którym od 14 maja 2021 r. orzeka w II Wydziale Karnym. Kandydatka realizuje obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

3. Ocenę kwalifikacji Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej sporządził Pan Waldemar Cytrowski - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Koninie, który mając na uwadze bardzo dobre wyniki statystyczne, pozytywny wynik analizy przedstawionych spraw, pozytywne opinie służbowe, duże zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków zawodowych oraz wysoką kulturę osobistą stwierdził, że Pani asesor ma wszelkie predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku sędziego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu, które w dniu 22 stycznia 2024 r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej, oddając: 15 głosów "za" (w tym ocen wzorowych - 8, ocen b. dobrych - 7, ocen dobrych - 0), przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Agaty Kwiatkowskiej-Dobieckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ocenione łącznie: doświadczenie zawodowe, pozytywna ocena kwalifikacyjna, wynik egzaminu sędziowskiego, opinie służbowe, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

6. W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 15 maja 2024 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 14 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów).

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.).