Przedstawienie wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.6.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 428/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), w związku z brakiem sprzeciwu wobec mianowania Pani Zuzanny Rywackiej na stanowisko asesora sądowego, Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie Pani Zuzanny Rywackiej na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Śremie.

UZASADNIENIE

I

Pismem z 5 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przekazał Krajowej Radzie Sądownictwa listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów stanowiska asesorskie.

Pani Zuzanna Rywacka dokonała wyboru stanowiska asesorskiego w Sądzie Rejonowym w Śremie - w wydziale cywilnym.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 12 czerwca 2023 r. przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa niezgłaszania sprzeciwu wobec mianowania kandydatki na stanowisko asesora sądowego, a w konsekwencji przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie Pani Zuzanny Rywackiej na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Śremie. Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie.

III

Krajowa Rada Sądownictwa ustaliła, że Pani Zuzanna Rywacka spełnia wymagania, określone w art. 106h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.). Oceniając tę kandydaturę, Rada wzięła pod uwagę informacje zawarte w aktach personalnych i szkoleniowych, prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz od właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu aplikanta komendanta wojewódzkiego Policji, jak również inne dokumenty przedstawione przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub kandydata.

Pani Zuzanna Rywacka urodziła się w 1991 r. w Poznaniu. W 2016 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. W latach 2021-2023 odbywała aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończyła, uzyskując 216,75 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W 2023 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując 272,5 pkt.

Kandydatka posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydatka jest ponadto zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego.

W toku postępowania nie ujawniono okoliczności, które dawałyby podstawę do zgłoszenia sprzeciwu wobec mianowania kandydatki na stanowisko asesora sądowego w oparciu o art. 33a ust. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2022 r. poz. 217 ze zm. - dalej: ustawa o KSSiP). Zgodnie z art. 33a ust. 15 ustawy o KSSiP w przypadku braku sprzeciwu Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego wraz ze wskazaniem wybranego miejsca służbowego asesora sądowego.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 14 czerwca 2023 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 18 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).