Przedstawienie wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.6.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR 591/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) w związku z brakiem sprzeciwu wobec mianowania Pani Joanny Lewandowskiej na stanowisko asesora sądowego, Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie Pani Joanny Lewandowskiej na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu.

UZASADNIENIE

I

Pismem z 7 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przekazał Krajowej Radzie Sądownictwa listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów stanowiska asesorskie.

Pani Joanna Lewandowska dokonała wyboru stanowiska asesorskiego w Sądzie Rejonowym w Toruniu - w wydziale cywilnym.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 20 czerwca 2022 r. przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa niezgłaszania sprzeciwu wobec mianowania kandydatki na stanowisko asesora sądowego i w konsekwencji przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie Pani Joanny Lewandowskiej na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie.

HI

Krajowa Rada Sądownictwa ustaliła, że Pani Joanna Lewandowska spełnia wymagania, określone w art. 106h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.). Oceniając tę kandydaturę, Rada wzięła pod uwagę informacje zawarte w aktach personalnych i szkoleniowych prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, informacje z Kraj owego Rejestru Karnego oraz informacje od właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu aplikanta komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji, jak również inne dokumenty przedstawione przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub kandydatkę.

Pani Joanna Lewandowska urodziła się w 1989 r. w Golubiu-Dobrzyniu. W 2013 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2020-2022 odbywała aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończyła, uzyskując 212 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W kwietniu 2022 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując 259 pkt.

Kandydatka posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydatka jest ponadto zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

W toku postępowania nie ujawniono okoliczności, które dawałyby podstawę do zgłoszenia sprzeciwu wobec mianowania kandydatki na stanowisko asesora sądowego w oparciu o art. 33a ust. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217). Zgodnie z art. 33a ust. 15 tej ustawy, w przypadku braku sprzeciwu, Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego wraz ze wskazaniem wybranego miejsca służbowego asesora sądowego.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 22 czerwca 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 16 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE i.

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie. wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269)..