Przedstawienie wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej na stanowisko asesora sądowego. - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej na stanowisko asesora sądowego.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.9.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2022 r.

UCHWAŁA Nr 861/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej na stanowisko asesora sądowego

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), w związku z brakiem sprzeciwu wobec mianowania Pana Stefana Daniluka na stanowisko asesora sądowego, Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie Pana Stefana Daniluka na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

UZASADNIENIE

I

Zarządzeniem z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w 2022 r. egzamin prokuratorski (Dz.Urz.Min.Spraw. poz. 130), Minister Sprawiedliwości, zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2022 r. poz. 217 - dalej: ustawa o KSSiP), zarządził przeznaczenie nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, w Sądzie Rejonowym w Słupsku oraz w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w 2022 r. egzamin prokuratorski.

Pan Stefan Daniluk - egzaminowany aplikant IX rocznika aplikacji prokuratorskiej - zgodnie z art. 33b ust. 6 ustawy o KSSiP, w piśmie z dnia 28 czerwca 2022 r. złożył oświadczenie o zamiarze objęcia stanowiska asesora sądowego w wydziale karnym sądu rejonowego. Oświadczeniem z dnia 9 sierpnia 2022 r. dokonał wyboru stanowiska asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przekazał Krajowej Radzie Sądownictwa listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej, ubiegających się o nieobsadzone stanowiska asesora sądowego, a także informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacje od właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 12 września 2022 r. przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa niezgłaszania sprzeciwu wobec mianowania kandydata na stanowisko asesora sądowego i w konsekwencji przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie Pana Stefana Daniluka na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie.

III

Krajowa Rada Sądownictwa ustaliła, że Pan Stefan Daniluk spełnia wymagania, określone w art. 106h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.). Oceniając tę kandydaturę, Rada wzięła pod uwagę informacje zawarte w aktach personalnych i szkoleniowych prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, informacje od komendanta właściwej jednostki Policji, jak również inne przedstawione w sprawie dokumenty.

Pan Stefan Daniluk urodził się w 1991 r. w Krakowie. W 2016 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2018-2021 odbywał aplikację prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończył, uzyskując 344 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W kwietniu 2022 r. złożył egzamin prokuratorski, uzyskując 257,5 pkt.

Kandydat posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat jest ponadto zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

W toku postępowania nie ujawniono okoliczności, które dawałyby podstawę do zgłoszenia sprzeciwu wobec mianowania kandydata na stanowisko asesora sądowego w oparciu o art. 33b ust. 10 ustawy o KSSiP. Zgodnie z art. 33b ust. 11 tej ustawy, w przypadku braku sprzeciwu, Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego wraz ze wskazaniem wybranego miejsca służbowego asesora sądowego.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 15 września 2022 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 14 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów).

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87* k.p.c. (art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).