Przedstawienie wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.2.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2021 r.

UCHWAŁA Nr 84/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 lutego 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o mianowanie egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.) w związku z brakiem sprzeciwu wobec mianowania Pana Wojciecha Krzysztofa Cierni na stanowisko asesora sądowego, Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie Pana Wojciecha Krzysztofa Cierni na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

UZASADNIENIE

I

Pismem z 27 stycznia 2021 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przekazał Krajowej Radzie Sądownictwa listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów stanowiska asesorskie.

Pan Wojciech Krzysztof Ciernia dokonał wyboru stanowiska asesorskiego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu - w wydziale cywilnym.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 15 lutego 2021 r. przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa niezgłaszania sprzeciwu wobec mianowania kandydata na stanowisko asesora sądowego i w konsekwencji przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie Pana Wojciecha Krzysztofa Cierni na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie.

III

Krajowa Rada Sądownictwa ustaliła, że Pan Wojciech Krzysztof Ciernia spełnia wymagania określone w art. 106h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072). Oceniając tę kandydaturę, Rada wzięła pod uwagę informacje zawarte w aktach personalnych i szkoleniowych prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, informacje z Kraj owego Rejestru Karnego oraz informacje od właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu aplikanta komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji, jak również inne dokumenty przedstawione przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub kandydata.

Pan Wojciech Krzysztof Ciernia urodził się w 1989 r. w Krakowie. W 2012 r. ukończył studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł licencjata, a w 2014 r. ukończył wyższe studia prawnicze na tym Uniwersytecie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 2014 r. do 2016 r. pracował w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na stanowisku asystenta sędziego. W styczniu 2018 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2018-2020 odbywał aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, którą ukończył, uzyskując 82,3846 pkt ze sprawdzianów i praktyk. W listopadzie 2020 r. złożył egzamin sędziowski, uzyskując 259,5 pkt.

Kandydat posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat jest ponadto zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

W toku postępowania nie ujawniono okoliczności, które dawałyby podstawę do zgłoszenia sprzeciwu wobec mianowania kandydata na stanowisko asesora sądowego w oparciu o art. 33a ust. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366, ze zm.). Zgodnie z art. 33a ust. 15 tej ustawy, w przypadku braku sprzeciwu, Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego wraz ze wskazaniem wybranego miejsca służbowego asesora sądowego.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 16 lutego 2021 r. za podjęciem niniejszej uchwały oddano 17 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87і k.p.c. (art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.).