Przedstawienie wniosków o powołanie na trzy wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, obwieszczone w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosków o powołanie na trzy wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 210.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.10.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 367/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 października 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie na trzy wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 210.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art- 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu kandydatury: 1. Pana Marka Grzegorza KORDOWIECKIEGO - sędziego sądu okręgowego, 2. Pana Grzegorza Bolesława NOWAKA - sędziego sądu okręgowego,

3. Pana Jaremy Marcelego SAWIŃSKIEGO - sędziego sądu okręgowego.

UZASADNIENIE

I

Na trzy wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu (Monitor Polski z 2014 r., poz. 210), swoje kandydatury zgłosiło trzech wyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 14 października 2014 r. w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na trzy wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatury: Pana sędziego Marka Grzegorza Kordowieckiego, Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka oraz Pana sędziego Jaremy Marcelego Sawińskiego.

Pan Marek Grzegorz Kordowiecki urodził się w 1966 r. w Świdwinie. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1990 r. z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Koninie, złożył we wrześniu 1992 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1992 r. Pan Marek Grzegorz Kordowiecki został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kole z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w tym Sądzie. Następnie, z dniem 1 grudnia 1993 r. powołany został na stanowisko Przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kole. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1994 r. Pan Marek Grzegorz Kordowiecki powołany został na stanowisko sędziego tego Sądu. Od 1 marca 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r. Pan sędzia w ramach udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości delegacji pełnił obowiązki orzecznicze w Sądzie Okręgowym w Koninie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. Pan Marek Grzegorz Kordowiecki powołany został na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Koninie. Od 14 lipca 2004 r. do 13 lipca 2010 r. Pan sędzia pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Koninie, a z dniem 1 sierpnia 2004 r. rozpoczął wykonywanie obowiązków wizytatora do spraw karnych i należności sądowych, które pełnił do dnia 31 sierpnia 2010 r. Od dnia 19 stycznia 2010 r. powierzono Panu sędziemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Koninie, a od 1 sierpnia 2010 r. także funkcję Wiceprezesa tego Sądu. Pan sędzia wykonywał ponadto czynności orzecznicze w ramach delegacji do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w dniach: 10 marca, 7 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca, 15 września, 27 października, 17 i 30 listopada, 15 grudnia 2011 r., 24 stycznia, 22 i 29 marca, 12 kwietnia, 22 i 29 maja, 21 czerwca, 13 września, 18 października, 29 listopada, 13 grudnia 2012 r., 7 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 23 i 28 maja, 20 i 28 czerwca, 26 września, 22 sierpnia, 24 i 31 października28 listopada, 19 grudnia 2013 r., 23 stycznia, 25 lutego, 27 marca, 25 kwietnia, 6 oraz 12 czerwca 2014 r.

Ocenę pracy i kwalifikacji merytorycznych Pana sędziego, sporządził sędzia wizytator do spraw karnych - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Krzysztof Lewandowski. Analiza przeprowadzonego badania aktowego oraz danych statystycznych doprowadziła sędziego wizytatora do wniosku, że Pan sędzia Marek Grzegorz Kordowiecki w pełni zasługuje na powołanie go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego. Ilość rozpoznanych przez Opiniowanego spraw wskazuje na duże zaangażowanie i pracowitość. Pan sędzia posiada bardzo dobrą znajomość prawa materialnego i procesowego, a treść uzasadnień wyroków dowodzi także szerokiej znajomości orzecznictwa sądowego. Pozytywnie oceniona została także terminowość sporządzanych uzasadnień wyroków. Przy uwzględnieniu okoliczności, iż uzasadnienia orzeczeń sądu apelacyjnego są często bardzo obszerne i skomplikowane pod względem prawnym i faktycznym, sporządzenie wszystkich uzasadnień w okresie objętym oceną w ustawowym terminie zasługuje z pewnością na szczególne podkreślenie. W konkluzji sędzia wizytator uznał, że Pan sędzia Marek Grzegorz Kordowiecki posiada wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, które dają podstawy do uznania, iż będzie w przyszłości prawidłowo wykonywał obowiązki sędziego sądu apelacyjnego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, po naradzie w dniu 4 lipca 2014 r. jednogłośnie powzięło uchwałę wyrażającą pozytywną opinię o kandydaturze Pana sędziego Marka Grzegorza Kordowieckiego na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej w Poznaniu, które odbyło się w dniu 15 września 2014 r. na Pana sędziego Marka Grzegorza Kordowieckiego oddano 79 głosów "za", 5 głosów "przeciw", przy 3 glosach "wstrzymujących się".

Pan Grzegorz Bolesław Nowak urodził się w 1965 r. w Chodzieży. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył w 1990 r. z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, złożył we wrześniu i październiku 1993 r. egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 listopada 1993 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, a z dniem 1 listopada 1995 r. przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1996 r. Pan Grzegorz Bolesław Nowak powołany został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego we Wrześni. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu decyzją z 6 grudnia 1996 r. powierzył Panu sędziemu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego we Wrześni które pełnił do dnia 14 sierpnia 2001 r. Z dniem 15 sierpnia 2001 r. Pan sędzia decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany do orzekania w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2003 r. Pan Grzegorz Bolesław Nowak powołany został na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. W okresie od 1 lutego do 30 września 2005 r. Pan sędzia pełnił obowiązki Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Karnego tego Sądu. Z dniem 1 października 2005 r. przeniesiony został do orzekania w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, a z dniem 1 maja 2008 r. do orzekania w V Wydziale Penitencjarnym. W tym samym czasie Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu powierzyło Panu sędziemu obowiązki wizytatora do spraw penitencjarnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Następnie, z dniem 10 stycznia 2011 r. Pan sędzia przeniesiony został do orzekania w XI Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz powołany do pełnienia funkcji wizytatora do spraw karnych tego Sądu.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu powołał Pana sędziego z dniem 9 maja 2012 r. na okres 4 lat do pełnienia funkcji wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od listopada 2012 r. Pan sędzia Grzegorz Bolesław Nowak orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu w ramach delegacji udzielonej mu przez Prezesa tego Sądu jeden raz w miesiącu.

Oceny pracy i kwalifikacji merytorycznych Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka dokonał sędzia wizytator do spraw karnych - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Przemysław Grajzera. W ocenie opiniującego Pan sędzia posiada wysoki poziom wiedzy prawniczej, oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Opiniowany jest sędzią pracowitym, obowiązkowym, sumiennym i rzetelnym. Jest przy tym osobą zrównoważoną, stanowczą i wymagającą. Dał się poznać jako doskonały organizator pracy o wysokiej kulturze osobistej. Także stabilność orzecznictwa tego kandydata oraz terminowość podejmowanych przez niego czynności są na bardzo wysokim poziomie. Reasumując, sędzia wizytator stwierdził, że Pan sędzia Grzegorz Bolesław Nowak posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie które dają podstawy do uznania iż będzie w przyszłości prawidłowo wykonywał obowiązki sędziego sądu apelacyjnego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2014 r. po naradzie, jednogłośnie powzięło uchwałę wyrażającą pozytywną opinię o kandydaturze Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej, które odbyło się w dniu 15 września 2014 r. oddano na kandydaturę Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka 65 głosów "za", 12 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się".

Pan Jarema Marceli Sawiński urodził się w 1965 r. w Poznaniu. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r. z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, złożył we wrześniu 1990 r. egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 17 października 1990 r. Pan Jarema Marceli Sawiński mianowany został asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu i z dniem 23 października 1990 r. skierowany został do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Lesznie. Z dniem 15 listopada 1991 r. na swój wniosek przeniesiony został na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 1992 r. Pan Jarema Marceli Sawiński powołany został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Z dniem 1 stycznia 1994 r. powierzono Panu sędziemu pełnienie obowiązków Przewodniczącego IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Poznaniu, które pełnił do czasu delegowania do orzekania w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Z dniem 1 maja 1994 r. Minister Sprawiedliwości delegował Pana sędziego do orzekania w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 r. Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński powołany został na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Minister Sprawiedliwości z dniem 15 lipca 1998 r. powołał Pana sędziego na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Poznaniu, a następnie z dniem 1 kwietnia 2001 r. na stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu pełnił równocześnie obowiązki Przewodniczącego XI Wydziału Wizytacyjnego tego Sądu.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu powierzył także Panu sędziemu w 2006 r. wykonywanie obowiązków rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Natomiast, w okresie od 1 maja 2007 r. do 17 listopada 2013 r. Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński pełnił również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa przez okres dwóch kadencji - od 19 marca 2006 r. do 20 marca 2014 r., a podczas drugiej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - od 17 kwietnia 2012 r. do 20 marca 2014 r.

W dniach 4 lutego 2006 r. i 10 września 2012 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wybrało Pana sędziego jako przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów.

Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński jest także członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. powołano Pana sędziego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Od 14 lutego 2013 r. Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu na podstawie delegacji udzielanej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - jeden raz w miesiącu.

Merytorycznej oceny pracy i kwalifikacji Pana sędziego dokonał sędzia wizytator do spraw karnych - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Przemysław Grajzera. Jego zdaniem posiadana przez Pana sędziego wiedza prawnicza, umiejętności oraz doświadczenie, dają pełne podstawy do uznania, że będzie on prawidłowo wykonywał obowiązki sędziego sądu apelacyjnego. Także opinie sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, którzy orzekali z Panem sędzią Jaremą Marcelim Sawińskim, odnoszące się do Jego merytorycznego przygotowania do rozpraw były pozytywne. W ocenie opiniującego Pan sędzia odznacza się w pracy orzeczniczej dużym zaangażowaniem, dokładnością i pracowitością. Posiada bardzo dobrą znajomość prawa materialnego i procesowego, a treść uzasadnień wyroków dowodzi także szerokiej znajomości judykatury. Ponadto Pan sędzia jest osobą niezwykle sumienną i odpowiedzialną.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2014 r" po naradzie jednogłośnie powzięło uchwałę wyrażającą pozytywna opinię o kandydaturze Pana sędziego Jaremy Marcelego Sawińskiego, na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej, które odbyło się w dniu 15 września 2014 r., kandydatura Pana sędziego Jaremy Marcelego Sawińskiego uzyskała 80 głosów "za", 4 głosy "przeciw", przy 4 głosach "wstrzymujących się".

II

Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 14 października 2014 r. podjęła uchwałę, kierując się przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendacją, uwzględniając przede wszystkim doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia przedstawicieli sędziów.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa ma za zadanie wybrać najlepszego spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że, w obecnej procedurze nominacyjnej, wymienieni kandydaci: Pan sędzia Marek Grzegorz Kordowiecki, Pan sędzia Grzegorz Bolesław Nowak oraz Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński, w pełni spełniają wymagania do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego udzielone wyżej wymienionym kandydatom.

Analiza przebiegu zatrudnienia omawianych Kandydatów i zebranej w toku tego postępowania dokumentacji pozwoliła na wyprowadzenie wniosku, że przedstawieni z wnioskiem o powołanie kandydaci legitymują się bogatym doświadczeniem zawodowym oraz dużym zasobem wiedzy prawniczej. Postępowania sądowe w przydzielonych im sprawach prowadzą sprawnie, wnikliwie i wszechstronnie. Praca orzecznicza wybranych uczestników odznacza się terminowością, bardzo dobrą jakością merytoryczną oraz stabilnością.

Ocena merytoryczna pracy Pana sędziego Marka Grzegorza Kordowieckiego wypadła bardzo dobrze. Liczba załatwionych przez niego spraw, w szczególności przy uwzględnieniu faktu, że Pan sędzia pełnił także funkcje Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koninie, Przewodniczącego Wydziału, a także Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego jest na wysokim poziomie. Jako wzorową ocenić należy także terminowość sporządzanych przez Pana sędziego uzasadnień oraz stabilność orzecznictwa. Pan sędzia jest osobą bardzo pracowitą, sumienną i rzetelną. Starannie przygotowuje się do rozpraw pod względem merytorycznym i organizacyjnym, wykazując się przy tym wysokim poziomem kompetencji zawodowych. Ponadto, Pan sędzia Marek Grzegorz Kordowiecki systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy seminariach. Pan sędzia pełnił również funkcję wykładowcy na szkoleniach organizowanych dla sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Koninie. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków, posiadane doświadczenie życiowe oraz zawodowe, a także cechy osobiste zadecydowały o wyborze kandydatury Pana sędziego Marka Grzegorza Kordowieckiego na jedno z trzech wolnych stanowisk sędziego sądu apelacyjnego.

Orzecznictwo Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka odznacza się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, a ilość rozpoznanych spraw wskazuje na Jego duże zaangażowanie w pracy oraz sumienność. Kandydat ten jest doświadczonym sędzią o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Posiada rozległą wiedzę z zakresu prawa karnego, którą pogłębia poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Postępowania prowadzone przez Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka cechuje umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz swobodna technika pracy sędziowskiej. Jego orzecznictwo charakteryzuje się stabilnością i wysokim poziomem wiedzy fachowej. Cechuje go zdyscyplinowanie, sumienność, niezwykła dokładność, a także wzorowy sposób organizowania swojej pracy. Biorąc pod uwagę staż orzeczniczy Pana sędziego, Jego doświadczenie zawodowe, cechy osobiste oraz wyniki osiągnięte w pracy orzeczniczej - Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o powołanie go na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Krajowa Rada Sądownictwa bardzo wysoko oceniła także kandydaturę Pana sędziego Jaremy Marcelego Sawińskiego, podkreślając Jego rozległą wiedzę prawniczą, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość i systematyczność w pracy zawodowej - które to cechy w pełni uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o powołanie go na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński w sposób niezwykle rzetelny realizuje swoje obowiązki służbowe, o czym świadczą bardzo dobre wyniki osiągane w Jego pracy orzeczniczej - zarówno w zakresie stabilności, jak i liczby załatwionych spraw. Jest sędzią bardzo dobrze przygotowanym pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania obowiązków orzeczniczych na szczeblu sądu apelacyjnego. Uzasadnienia orzeczeń sporządzane są na wysokim poziomie merytorycznym, w sposób staranny, logiczny i wyczerpujący; wskazują na bardzo dobrą znajomość przepisów prawa karnego, orzecznictwa Sądu Najwyższego i judykatury. Całokształt pracy, predyspozycji osobowościowych i poparcia uzyskanego przez środowisko sędziowskie, stanowił podstawę do uznania, że Pan sędzia Jarema Marceli Sawiński w pełni zasługuje na objęcie stanowiska sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Wszyscy trzej kandydaci uzyskali także pozytywne opinie sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wraz z którymi zasiadali w składach orzekających.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 października 2014 r., na:

1. Pana sędziego Marka Grzegorza Kordowieckiego oddano jednogłośnie 17 głosów "za", udzielając poparcia Jego kandydaturze,

2. Pana sędziego Grzegorza Bolesława Nowaka oddano jednogłośnie 17 głosów "za", udzielając poparcia Jego kandydaturze,

3. Pana sędziego Jaremę Marcelego Sawińskiego oddano jednogłośnie 17 głosów "za", udzielając poparcia Jego kandydaturze,

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak we wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.).