Przedstawienie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 848.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.7.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 304/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 lipca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 848

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, kandydatury:

- Pana Roberta HAŁABISA - sędziego sądu okręgowego,

- Pana Andrzeja Grzegorza NIEZGODY - adiunkta,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, kandydatury:

- Pana Krzysztofa ADAMSKIEGO - radcy prawnego,

- Pani Ewy Violetty KOWALCZYK - radcy prawnego,

- Pana Artura KUSIA - notariusza,

- Pana Andrzeja PACEWICZA - radcy prawnego,

- Pani Beaty Anny PUTKOWSKIEJ - głównego specjalisty w Wydziale Opiniowania i Analiz w Ministerstwie Finansów,

- Pana Rafała Pawła SOBUSIA - radcy prawnego, - Pani Iwony Barbary TCHORZEWSKIEJ - sędziego sądu okręgowego.

UZASADNIENIE

I

Na dwa wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 848, swoje kandydatury zgłosiło dziewięciu wyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył w dniu 9 lipca 2014 r. posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na dwa wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. W posiedzeniu tym udział wziął przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych - radca prawny Włodzimierz Chróścik, który poparł kandydaturę Pana Krzysztofa Adamskiego i Pani Ewy Violetty Kowalczyk. W posiedzeniu nie uczestniczył natomiast - prawidłowo o jego terminie zawiadomiony - przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej. Po przedstawieniu kandydatur osób biorących udział w tym postępowaniu Zespół ocenił, że zgromadzone w sprawie materiały nie są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i postanowił wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o zaproszenie na posiedzenie Zespołu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

W posiedzeniu Zespołu, które odbyło się w dniu 28 lipca 2014 r. nie uczestniczyli prawidłowo o terminie zawiadomieni przedstawiciele: Krajowej Rady Radców Prawnych i Krajowej Rady Notarialnej. Po przeprowadzeniu rozmowy z Panią Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - sędzią NSA Danutą Małysz, Zespół przedstawił swoje opinie o osobach ubiegających się o stanowiska wskazane w wyżej wymienionym obwieszczeniu i ocenił, że zgromadzone w sprawie materiały są już wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Zespół uwzględnił załączone do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa zgłoszeń uczestników postępowania: oceny kwalifikacyjne kandydatów, opinie przełożonych, rekomendacje, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, publikacje, opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu oraz inne dołączone dokumenty. Po przeprowadzeniu narady Zespół przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska o rekomendacji kandydatur: Pana Roberta Hałabisa i Pana Andrzeja Grzegorza Niezgody - na dwa stanowiska sędziego objęte niniejszym postępowaniem (jednogłośnie 3 głosy "za").

Pan Robert Halabis urodził się w 1967 r. w Kraśniku. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył w 1990 r. z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej, złożył we wrześniu 1992 r. egzamin sędziowski również z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 1992 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, gdzie orzekał w Wydziale Gospodarczym. Z dniem 1 stycznia 1994 r. Pan Robert Hałabis przeniesiony został na własną prośbę, na równorzędne stanowisko asesora sądowego do Sądu Rejonowego w Lubartowie, gdzie orzekał w Wydziale Cywilnym oraz sporadycznie, w miarę potrzeb w Wydziale Pracy oraz Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 10 marca 1994 r. powołany został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lubartowie. Kolegium byłego Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dniem 1 stycznia 1997 r. powierzyło mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lubartowie, które wykonywał do 14 maja 2000 r.

W latach 2002 - 2004 był wielokrotnie delegowany do zastępczego pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie w I Wydziale Cywilnym.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 grudnia 2004 r. powołany został do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie.

W dniu 3 października 2007 r. odbył jednodniową delegację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

W okresie od 15 marca 2010 r. do 31 maja 2011 r. delegowany był do pełnienia obowiązków wizytatora w Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z dniem 1 czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości delegował Pana Sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie na okres do dnia 31 marca 2013 r.

Analiza akt spraw uprawniła sędziego wizytatora do wyprowadzenia wniosku, iż Pan Sędzia dba o prawidłowy tok postępowania i podejmuje prawidłowe czynności zmierzające do ich merytorycznego zakończenia. Opiniujący szczególnie podkreślił przygotowanie praktyczne i teoretyczne tego kandydata do objęcia stanowiska sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przytoczone w ocenie kwalifikacji wyniki statystyczne, orzecznictwo oraz postawa opiniowanego - zdaniem sędziego wizytatora - zasługują na wyróżnienie. Analiza badanych akt spraw oraz przedłożonych dokumentów wykazała, że kandydat jest doświadczonym i sprawnym orzecznikiem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania prawa. Doświadczenie to sprawiło, że w okresie delegowania do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, Pan Sędzia nie miał problemu z orzekaniem także w sprawach administracyjnych. Stosunkowo długi okres delegowania do orzekania w tych sprawach, osiągnięte w tym okresie wyniki statystyczne, pozwalają na stwierdzenie, że jest to kandydat, który daje rękojmię należytego wykonywania zawodu sędziego sądu administracyjnego. W konkluzji sędzia wizytator wyraził pogląd, że kandydat ten zasługuje na ocenę bardzo dobrą.

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. oddało za kandydaturą Pana Sędziego Roberta Hałabisa jednogłośnie 5 głosów "za".

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r. udzielono Panu Sędziemu Robertowi Hałabisowi następującego poparcia: 17 głosów "za", 0 głosów "za", 1 głos "wstrzymujący się". W głosowaniu oddano 1 głos nieważny.

Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda urodził się w 1964 r. w Lublinie. Kandydat w 1991 r. otrzymał tytuł magistra administracji. W trakcie studiów administracyjnych rozpoczął studia prawnicze jako drugi kierunek. Studia te ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1995 r. z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując dyplom uznania Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za bardzo dobre wyniki w nauce. Stopień naukowy doktora nauk prawnych kandydat uzyskał na mocy uchwały Rady Wydziału z dnia 29 czerwca 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Gospodarka finansowa a samodzielność gmin w Polsce". W dniu 13 marca 2013 r. na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej pracy habilitacyjnej pt.; "Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową" Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa finansowego.

Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda w 1990 r., będąc studentem ostatniego roku studiów administracyjnych, podjął pracę w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, początkowo w charakterze asystenta - stażysty, a od 1 grudnia 1991 r. już na stanowisku asystenta. Z dniem 1 października 2000 r. został mianowany na stanowisko adiunkta i zatrudniony na czas nieokreślony w Zakładzie (a następnie Katedrze) Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Jak wynika z informacji JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Michałowskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. - Pan dr hab. Andrzej Grzegorz Niezgoda:

- sprawuje opiekę naukową nad dwojgiem doktorantów I i II roku studiów doktoranckich, a obecnie zostały skierowane wnioski o powierzenie mu opieki naukowej nad kolejnym dwojgiem doktorantów. Kandydat prowadzi wykłady dla uczestników studiów doktoranckich na temat: "Harmonizacja prawa bankowego w UE" oraz na temat: "Teoretyczne koncepcje opodatkowania dochodów osób fizycznych",

- prowadzi wykłady z finansów publicznych i z prawa finansowego, z publicznego prawa bankowego i harmonizacji prawa bankowego w UE.

- prowadzi seminaria z prawa finansowego na studiach prawniczych i administracyjnych oraz na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne".

W okresie od 1 października 2000 r. do 30 marca 2012 r. Kandydat zatrudniony był także w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie zatrudnienia w ww. Szkole Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: finanse, prawo finansowe, finanse publiczne, finanse i bankowość oraz polityka finansowa państwa na kierunkach: ekonomia i administracja. Prowadził również seminarium dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Były one oceniane tak pod względem formalnym jak i merytorycznym bardzo wysoko.

Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda, w latach 2000 - 2013 brał udział w licznych konferencjach naukowych w tym z referatem lub głosem w dyskusji.

Kandydat jest autorem i współautorem 22 publikacji opublikowanych w latach 2000 - 2013. Obejmują one samodzielną monografię, rozdziały podręczników opracowane samodzielnie i we współautorstwie, artykuły analityczne oraz głosy.

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Grzegorza Niezgody sporządziła sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk w Wojewódzkim sądzie Administracyjnym w Lublinie. Opiniująca wyraziła pogląd, że Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda wyróżnia się umiejętnością jasnego stawiania problemów, wskazywania argumentów przemawiających za albo przeciw określonemu rozstrzygnięciu, co jest bardzo istotne w procesie stosowania prawa w pracy orzeczniczej. Stwierdziła, że kandydat spełnia wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa do objęcia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. zaopiniowało kandydaturę Pana Andrzeja Grzegorza Niezgody 4 głosami "za" i 1 głosem "wstrzymującym się".

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r. zaopiniowano kandydaturę Pana Andrzeja Grzegorza Niezgody następującym stosunkiem głosów: 9 głosów "za", 7 głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się".

II

W dniu 29 lipca 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wszechstronnie rozważyła całokształt okoliczności sprawy i podzielając stanowisko Zespołu uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszymi kandydatami są Pan Sędzia Robert Hałabis i Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda i to oni zostaną przedstawieni Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o powołanie na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy a Rada ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Ponadto, zgodnie z art. 6 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kandydat ubiegający się o stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego musi się wyróżniać wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Pan Sędzia Robert Hałabis posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku sędziego, orzekał w różnych kategoriach spraw, pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lubartowie. Kandydat sprawdził się także w czasie przebywania na delegacji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Bardzo dobre opinie o kandydacie przedstawili jego przełożeni oraz sędzia wizytator, który szczególnie podkreślił przygotowanie teoretyczne i praktyczne Pana Sędziego do orzekania w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wyniki statystyczne, orzecznictwo oraz postawa kandydata zasługują na wyróżnienie. Pan Sędzia Robert Hałabis to doświadczony i sprawny orzecznik z wieloletnim doświadczeniem. Kandydat ten uzyskał ponadto pełne poparcie organów samorządu sędziowskiego.

Drugi z wytypowanych kandydatów jest adiunktem ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnionym w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda jest cenionym, długoletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu, posiada nieposzlakowaną opinię wśród studentów i współpracowników. Kandydat ten jest autorem wielu publikacji dotyczących regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, a także glos do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz współautorem glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Powierzone obowiązki wykonuje rzetelnie, a jego dorobek naukowy, zaangażowanie w proces dydaktyczny, wiedza teoretyczna, a także znajomość problematyki stosowania prawa finansowego pozwoliły wybrać jego osobę na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem. Pan Andrzej Grzegorz Niezgoda uzyskał poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oraz piąte co do ilości oddanych głosów "za" poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu. Pomimo takiego wyniku głosowania, kandydat ten, jako jedyny spośród wszystkich kandydatów posiada największą wiedzę w zakresie prawa podatkowego i finansów, a w związku z zapotrzebowaniem na stanowisko sędziego Wydziału Podatkowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, jego kandydatura zasługuje na poparcie.

Każde postępowanie nominacyjne stawia szczególne wymagania kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w osobach: Pana Krzysztofa Adamskiego, Pani Ewy Violetty Kowalczyk, Pana Artura Kusia, Pana Andrzeja Pacewicza, Pani Beaty Anny Putkowskiej, Pana Rafała Pawła Sobusia i Pani Iwony Barbary Tchorzewskiej spełniają kryteria ustawowe powołania na urząd sędziego i prezentują odpowiedni poziom merytoryczny. Jednakże całościowa ocena, każdego z tych kandydatów, wynikająca z łącznego zastosowania wszystkich kryteriów nie jest aż tak wysoka, jak ocena wybranych do przedstawienia z wnioskami o powołanie kandydatów.

Przedstawione powyżej okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 29 lipca 2014 r. na:

1. Pana Roberta Hałabisa oddano jednogłośnie 17 głosów "za", udzielając poparcia Jego kandydaturze,

2. Pana Andrzeja Grzegorza Niezgodę oddano 15 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", udzielając poparcia Jego kandydaturze,

3. Pana Krzysztofa Adamskiego nie oddano głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", natomiast 17 członków Krajowej Rady Sądownictwa wstrzymało się od oddani głosu, wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

4. Panią Ewę Violettę Kowalczyk nie oddano głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", natomiast 14 członków Krajowej Rady Sądownictwa wstrzymało się od oddania głosu, wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

5. Pana Artura Kusia nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

6. Pana Andrzeja Pacewicza nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

7. Panią Beatę Annę Putkowską nie oddano głosów "za", oddano 4 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

8. Pana Rafała Pawła Sobusia nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

9. Panią Iwonę Barbarę Tchorzewską oddano 2 głosy "za", 0 głosów "przeciw", przy 15 glosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Rada stanowi kolegialny organ konstytucyjny, a każdy z jej członków swobodnie przejawia swoją wolę i wyraża swoje stanowisko, w poddanych głosowaniu kwestiach, kierując się wyłącznie przekonaniem o jego słuszności i zasadności.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak we wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.).