Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 29/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie protestu przedstawicieli Szpitali Powiatowych i Starostów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty przedstawicieli Szpitali Powiatowych i Starostów domagających się poprawy finansowania tych szpitali.

Wprowadzenie w 2018 roku tzw. "sieci szpitali" i wraz z tym ich ryczałtowego finansowania, obliczanego na podstawie wykonania świadczeń w roku 2015 doprowadziło do lawinowego wzrostu zadłużenia szpitali. Ogromna większość szpitali zwiększyła znacząco swoje zobowiązania, a w wielu placówkach powstało zadłużenie wymagające pokrycia przez organy założycielskie.

Biorąc pod uwagę, że w roku 2017 szpitale osiągnęły stabilizację finansową, należy stwierdzić, że powstanie tak ogromnego zadłużenia w roku 2018 nie jest skutkiem złego zarządzania, lecz wynikiem niewłaściwego systemu ich finansowania.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w ramach ryczałtu nie powinny być finansowane procedury ratujące życie (intensywna terapia czy leczenie udarów mózgowych). Wykonanie tych świadczeń ponad określony limit powinno dawać prawo do zwiększonego finansowania.

W roku 2018 wprowadzono także od dawna oczekiwane podwyżki płac personelu szpitali, które jednak nie zostały zrekompensowane wzrostem przychodów. W wyniku tych działań niemal wszystkie szpitale zakończyły rok 2018 ze stratą. Co więcej, Minister Zdrowia obiecał w najbliższym czasie podwyżki (słuszne i od dawna oczekiwane) kolejnym grupom zawodowym, nie wskazując jednak źródła ich pokrycia. Konieczne także stają się podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pozostałych pracowników szpitali (nieobjętych porozumieniami z Ministrem Zdrowia), ponieważ pozyskanie pracowników do pracy w szpitalu za pensję w wysokości zbliżonej do najniższego wynagrodzenia za pracę jest obecnie praktycznie niemożliwe. Prezydium podziela pogląd, że aby pokryć te zobowiązania, finansowanie szpitali musi wzrosnąć co najmniej o 15 procent, choć i to może okazać się niewystarczające.

O zagrożeniach płynących z wprowadzenia ryczałtowego finansowania szpitala Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ostrzegało już w stanowisku nr 20/18/P-VIII z dnia 20 lipca 2018 r. wskazując, że "ryczałtowy system finansowania szpitali w obecnym kształcie prowadzi nieuchronnie do ich dalszego zadłużenia się". Niestety stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, przekazane do Ministerstwa Zdrowia, nie spotkało się z odpowiednią reakcją.

O powadze istniejącej dzisiaj sytuacji, do jakiej doprowadziły decyzje finansowe ostatniego roku, świadczy fakt, że protest wspólnie z dyrektorami szpitali podejmują także starostowie, odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie szpitali.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa za konieczny wzrost finansowania szpitali do poziomu gwarantującego ich właściwe funkcjonowanie. Dlatego też Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera postulaty protestu przedstawicieli szpitali powiatowych, zwracając jednocześnie uwagę, że protestujący domagają się pieniędzy nie dla siebie, a dla chorych.