Akty korporacyjne

PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 16/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2019 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:
§  1.  Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:
1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,
2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,
3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,
4) wykaz projektów, planowanych do realizacji przez pomocnicze jednostki naukowe PAN, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 4,
5) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 5.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk *)

CzęśćDziałRozdziałTreśćProjekt planu na 2019 r.

(w tys. zł)

z tego:
Dotacje i subwencje **)Wydatki

majątkowe

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
67730Polska Akademia Nauk82 24378 5253 476242
Nauka **)82 24378 5253 476242
73010Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 23017 230
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk38 23735 1992 796242
73095Pozostała działalność **)26 77626 096680
*) projekt budżetu skorelowany z projektem budżetu państwa przyjętym wstępnie przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r.

**) w tym dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia w kwocie 250 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

CzęśćDziałRozdziałTreśćKwota dotacji (w tys. zł)
67730Polska Akademia Nauk78 275
73010Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych17 230
73011Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych35 199
73095Polska Akademia Nauk - pozostała działalność25 846

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

CzęśćDziałRozdziałTreśćKwota dotacji (w tys. zł)
67730Polska Akademia Nauk3 476
73011Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych2 796
73095Kancelaria PAN680

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

CzęśćDziałRozdziałNazwa Programów OperacyjnychKwota dotacji celowej na współfinansowanie (w tys. zł)
6773073011Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 FS 1)242
1) w ramach POIŚ Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie realizuje od 2018 roku projekt pt. "Florlntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski" zakwalifikowany do Osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Typu projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; Podtypu projektu 2.4Aa Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Projekt budżetu państwa na rok 2019 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

ZadaniePodzadanieDziałaniePoddziałanie *)TreśćProjekt planu na 2019 rok (w tys. zł)
1011.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki82 243
1011.3Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki82 243
1011.311Działalność Polskiej Akademii Nauk82 243
10.1.3.1.1Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17230
10.1.3.1.2Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk49 411
10.1.3.1.3Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15 602
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK82 243
*) w roku 2019 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji "10. Nauka polska" w jedno działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na rok 2019 - jest zgodny z wersją wstępnie przyjętą przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. i przewiduje w części 67 Polska Akademia Nauk sumę 82.243 tys. zł 1  {projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i skierowany do Rady Dialogu Społecznego)', w warunkach porównywalnych aktualny projekt budżetu na rok 2019 jest wyższy o 35 tys. zł od budżetu Akademii uchwalonego na rok 2018;

W ramach powyższej sumy wydatków zaplanowano:

1. Kwotę 250 tys. zł w formie dotacji celowej na kształcenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o PAN, realizowane w jednostkach naukowych Akademii.

2. Kwotę 78.275 tys. zł - w formie dotacji podmiotowej, w ramach której przewiduje się:

1) finansowanie działalności placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej {bez zadań DUN) w łącznej wysokości 34.239 tys. zł),

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i stanu osobowego ustalonego na dzień 3 lipca 2018 roku) - 7.463 tys. zł,

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych Uczonych) - 5.837 tys. zł,

4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 6.120 tys. zł, z czego na działalność w tym zakresie prowadzoną przez korporację uczonych zaplanowano 3.930 tys. zł, na działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii - 960 tys. zł oraz 1.230 tys. zł na zadania Kancelarii PAN,

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą realizowanej w ramach umów i porozumień podpisanych przez Akademię, składek do organizacji międzynarodowych oraz programu wizyt studyjnych uczonych z zagranicy realizowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą - 3.234 tys. zł,

6) finansowanie działalności merytorycznej 2  Biura ds. Doskonałości Naukowej - 113 tys. zł,

7) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN - 19.995 tys. zł,

8) dofinansowanie działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie kwotą 1.274 tys. zł (na poziomie roku 2018).

3. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.476 tys. zł; środki te Akademia otrzyma w formie dotacji celowej (dla porównania w roku 2018 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.713 tys. zł); na obecnym etapie przyjęto, że dotacja celowa zostanie przeznaczona na 3 :

zadania inwestycyjne prowadzone w obiektach zabytkowych, mianowicie:

1) rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie wraz z nadzorem - etap IV, rewitalizacja tarasów - 900 tys. zł,

2) budowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu Działyńskich w Poznaniu - Biblioteka Kórnicka, wraz z nadzorem - 248 tys. zł,

3) wykonanie izolacji pionowej i poziomej piwnic oraz izolacji poziomej posadzek piwnic i posadzek parteru na gruncie w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26 - 1.557 tys. zł,

4) siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu - rewitalizacja elewacji wschodniej budynku zabytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Podwale 75, wraz z nadzorem - 280 tys. zł,

oraz pozostałe zadania inwestycyjne, mianowicie:

5) wykonanie żaluzji (lameli) zewnętrznych od II do IV piętra od strony południowej w budynku Biblioteki Gdańskiej położonym w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 - 91 tys. zł,

6) zakup przez Kancelarię PAN infrastruktury informatycznej, telefonicznej i oprogramowania - 400 tys. zł,

4. Środki na współfinansowanie projektów unijnych w wysokości 242 tys. zł - uzgodnione z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju 4 , które Akademia otrzyma w formie dotacji celowej na wkład własny w związku z kontynuowaniem przez Ogród Botaniczny projektu pt. "FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

W trakcie prac nad projektem budżetu Akademia przekazywała sukcesywnie (w dniach od 2 do 6 lipca 2018 roku) odpowiednie druki planistyczne do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 18 września 2018 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

1 wstępny limit określony dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 25 czerwca 2018 roku znak BP6.411.13.2018, skierowanym do dysponenta części budżetowej, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosił 82.896 tys. zł i zawierał dodatkowe środki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wynagrodzeniami w wysokości 895 tys. zł;

projekt przyjęty obecnie przez Radę Ministrów jest niższy w pozycji "Dotacje i subwencje" o wymienioną sumę 895 tys. zł, przy czym korektę in minus wprowadzono w rozdziale 73011 oraz w rozdziale 73095 odpowiednio o 517 tys. zł i 378 tys. zł - tj. zgodnie z zaproponowanym wcześniej przez PAN podziałem wspomnianych dodatkowych środków na wynagrodzenia;

2 bez wynagrodzeń pracowników Biura oraz zabezpieczenia organizacyjno-technicznego
3 ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) - po uchwaleniu ustawy budżetowej.
4 wstępny limit wydatków dla części 67 został określony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju pismem z 26 czerwca 2018 r. znak DBR-VIII.3101.5.2018.KP w wysokości: 97 tys. zł (wobec zgłaszanej przez PAN w lutym sumy 242 tys. zł) natomiast pozostała kwota 145 tys. zł została zaproponowana do ujęcia w części 83 "rezerwa celowa budżetu państwa"; w wyniku uzgodnień roboczych PAN z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, przy udziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwota niezbędna na wkład własny do projektu realizowanego przez Ogród Botaniczny ostatecznie została uwzględniona w części 67 "Polska Akademia Nauk" w pełnej wysokości wnioskowanej przez Akademię tj. w kwocie 242 tys. zł;