PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 31/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 roku
w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2018 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 11 poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 11 poz. 624 i 1089), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:
§  1.  Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:
1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1.
2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2.
3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3.
4) wykaz projektów, planowanych do realizacji przez pomocnicze jednostki naukowe PAN, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 4.
5) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 5.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk

CzęśćDziałRozdziałTreśćProjekt planu na 2018 r.

(w tys. zł)

z tego:
Dotacje i subwencjeWydatki majątkoweWspółfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
67730Polska Akademia Nauk81 55377 4533 713387
Nauka *)81 55377 4533 713387
73010Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 57417 574
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk37 93934 0893 463387
73095Pozostała działalność *)26 04025 790250
*) w tym dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia w kwocie 250 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

CzęśćDziałRozdziałTreśćKwota dotacji

(w tys. zł)

67730Polska Akademia Nauk77 203
73010Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych17 574
Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych
73011jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych34 089
73095Polska Akademia Nauk - pozostała działalność25 540

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

CzęśćDziałRozdziałTreśćKwota dotacji

(w tys. zł)

67730Polska Akademia Nauk3 713
73011Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych3 463
73095Kancelaria PAN250

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

CzęśćDziałRozdziałNazwa Programów OperacyjnychKwota dotacji celowej na współfinansowanie (w tys. zł)
6773073011Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 FS 1)387
1) projekt planowany przez Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie:

Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; Podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Projekt budżetu państwa na rok 2018 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

ZadaniePodzadanieDziałaniePoddziałanie *)TreśćProjekt planu na 2018 rok

(w tys. zł)

10.11.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki81553
10.1..3Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki81 553
10.1..3.1Działalność Polskiej Akademii Nauk81 553
10.1.3.1.1Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 574
10.1.3.1.2Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk50 054
10.1.3.1.3Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym13 925
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81553
*) w roku 2018 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji "10. Nauka polska" w jedno działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na rok 2018 obejmuje podział kwoty 81.553 tys. zł na którą składają się:

1) wstępny limit określony dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie 1  skierowanym do dysponenta części budżetowej, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 lipca 2017 r. - kwota 81.166 tys. zł w wysokości odpowiadającej budżetowi uchwalonemu dla Akademii na rok 2017, pomniejszonej o dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,

2) środki na współfinansowanie projektów unijnych w wysokości 387 tys. zł - uzgodnione z Ministerstwem Rozwoju 2 , uwzględnione w projekcie budżetu w formie dotacji celowej na wkład własny w związku z planowaną realizacją projektu przez Ogród Botaniczny.

W ramach powyższego limitu wydatków wyodrębniono:

1. Kwotę 250 tys. zł w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kształcenia z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów, w szczególności za wybitne osiągnięcia uczestników studiów doktoranckich (analogicznie jak w roku 2017 wstępnie skalkulowano 10 stypendiów po 25.000 zł),

2. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.713 tys. zł, które w ustawie budżetowej będą ujmowane - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2017 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.200 tys. zł). Na obecnym etapie przyjęto, że dotacja celowa zostanie przeznaczona na kontynuację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, mianowicie 3 :

1) przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - IV etap - 1.280 tys. zł,

2) rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie wraz z nadzorem - etap III, część Dl, D2 oraz Al, B4, C6, D4 - 2.183 tys. zł,

oraz 250 tys. zł zaplanowano na zakup przez Kancelarię PAN infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

3. Kwotę 77.203 tys. zł - ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje sie wstępnie przeznaczyć na:

1) finansowanie działalności placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 33.129 tys. zł {bez zadań DUN),

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i stanu osobowego na dzień 12 lipca 2017 roku) - 7.878 tys. zł,

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych Uczonych) - 5.766 tys. zł,

4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 6.120 tys. zł, z czego na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych zaplanowano 3.930 tys. zł, na działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii - 960 tys. zł oraz 1.230 tys. zł na zadania Kancelarii PAN,

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotę 3.134 tys. zł, w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych,

6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN - 19.902 tys. zł,

7) dofinansowanie działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie kwotą 1.274 tys. zł (na poziomie roku 2017).

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazywano sukcesywnie na właściwych drukach planistycznych do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniach od 14 do 19 lipca 2017 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 12 września 2017 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

1 znak BP6.411.6.2017;
2 wstępny limit wydatków dla części 67 został określony przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem z 11 lipca 2017 r. znak DBR.I.3101.12.2017.KP w wysokości: 232 tys. zł - do uwzględnienia w części 67 Polska Akademia Nauk na rok 2018 oraz 910 tys. zl do ujęcia w części 83 rezerwa celowa budżetu państwa, w tym 155 tys. zł na projekt zgłoszony przez Ogród Botaniczny oraz 755 tys. zł na projekt sygnalizowany przez DPT w Wierzbie. W wyniku uzgodnień roboczych z Ministerstwem Rozwoju, kwota na wkład własny do projektu realizowanego przez Ogród Botaniczny została przez Akademię zgłoszona do uwzględnienia w pełnej wysokości tj. 387 tys. zł w części 67 Polska Akademia Nauk; Ministerstwo Rozwoju potwierdziło w piśmie z dnia 22 sierpnia 2017 r. znak DBR-I.3101.15.2017.KP przyjęcie do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 do części 67 kwoty 387 tys. zł
3 ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) - po uchwaleniu ustawy budżetowej.