Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: - ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu; - ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu; - opłat za czynności adwokackie; - opłat za czynności radców prawnych.

Akty korporacyjne

Sędz.2017.7.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: - ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu; - ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu; - opłat za czynności adwokackie; - opłat za czynności radców prawnych.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonymi projektami - przesłanymi przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 6 czerwca 2017 r. DL-VII-4670- 40/16/22 (170531-00246), podtrzymuje uwagi zawarte w opinii z 6 lipca 2016 r., w szczególności dotyczące niskich opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych, zarówno gdy pomoc prawna jest świadczona z wyboru, jak i urzędu. Rada zwraca uwagę na konieczność urealnienia przedstawionych powyżej opłat, które obecnie pozostają na symbolicznym poziomie i nie odpowiadają rzeczywistemu nakładowi pracy pełnomocników.

Idea ujednolicenia kosztów zastępstwa procesowego w sprawach rodzajowo zbliżonych jest słuszna. Nie sposób jednak zaaprobować argumentów zawartych w uzasadnieniu opiniowanego projektu, odwołujących się do potrzeby zmniejszenia obciążeń finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako wyznacznika wysokości kosztów zastępstwa procesowego w sprawach z jego udziałem.

W pozostałym zakresie Rada nie zgłasza uwag do projektu.