Akt korporacyjny

Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 33/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu zarządzenia.