Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 14/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o którym Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 22 czerwca 2018 r., znak: DGL.0210.8.2018, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.