Akty korporacyjne

Lekarz.2018.7.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

STANOWISKO Nr 18/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłasza zastrzeżenia w przedmiocie usunięcia możliwości łącznego rozliczania substancji czynnych z katalogu leków w programach lekowych ze świadczeniami z katalogu świadczeń podstawowych w chemioterapii. Ponadto sprzeciwia się premiowaniu stosowania tańszych zamienników leków refundowanych, zwłaszcza gdy lekarze mają negatywne doświadczenia w stosowaniu danego zamiennika. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej również negatywnie ocenia przepisy dotyczące rozliczania świadczeń, nakładające na świadczeniodawców konieczność prowadzenia drobiazgowej i rozbudowanej sprawozdawczości, w tym rejestru SMPT, co powoduje obciążenie osób prowadzących programy lekowe pracą administracyjno-biurową, a także sprzeciwia się wstrzymywaniu płatności za udzielane świadczenia w przypadkach niewielkiego niedopatrzenia lub błędu w dokumentacji.