Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.6.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

STANOWISKO Nr 31/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, przesłanym przy piśmie Pana Andrzeja Jacyny p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: DSOZ 401.1201.2016.w.15633.j.p., zgłasza następujące uwagi:

W projektowanym zarządzeniu wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia na poziome 1,2 w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Sam kierunek projektowanych zmian należy ocenić pozytywnie, jednakże wysokość proponowanego współczynnika nie wpłynie znacząco na poprawę obecnie niedoszacowanych w tym zakresie świadczeń na rzecz dzieci. Należy zaznaczyć, że leczenie dzieci i młodzieży jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż leczenie osób dorosłych i dlatego powinno być lepiej finansowane.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje określenie współczynnika korygującego wycenę punktową ww. świadczeń na poziomie 2,0, ewentualnie zróżnicowanie współczynnika korygującego w zależności od wieku dzieci tj. dla dzieci do 12 roku życia współczynnik korygujący powinien być na poziomie 2,0, a dla dzieci do 18 roku życia minimum na poziomie 1,5.