Akt korporacyjny

Sędz.2018.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu zarządzenia Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego

oraz sposobu jego udostępniania

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lutego 2018 r., postanowiła nie zgłaszać uwag.