Projekt Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.

Akty korporacyjne

KRASP.2008.6.5

Akt nieoceniany
Wersja od: 5 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego

Dokument nr 75/IV

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, nawiązując do stanowiska Prezydium KRASP z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego, za ważne uważa następujące propozycje i zamierzenia w obszarze szkolnictwa wyższego:

- wzmocnienie autonomii uczelni w realizacji nadzoru administracyjnego i zarządzania, przy równoczesnym zapewnieniu transparentności w gospodarowaniu środkami publicznymi,

- włączenie Informatyzacji Szkolnictwa Wyższego do Planu Informatyzacji Państwa,

- wprowadzenie zmian ustawowych ułatwiających gospodarowanie mieniem uczelni,

- stworzenie warunków dla realizacji w uczelniach motywacyjnej polityki wynagrodzeń,

- wprowadzenie możliwości przechodzenia nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora w stan spoczynku wraz z opracowaniem szczególnego finansowania w ramach systemu emerytalnego,

- wprowadzenie algorytmu finansowania uczelni uwzględniającego wskaźniki jakości,

- wspieranie mobilności studentów i pracowników,

- wprowadzenie Krajowej Struktury Kwalifikacji w obszarze szkolnictwa wyższego,

- wspieranie rozwoju różnych form kształcenia ustawicznego.

Brak opracowanej strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego i ich reformy uniemożliwia zrozumienie celu reformy i sposobów jej realizacji. Utrudnia to także przeprowadzenie właściwej dyskusji w środowisku akademickim.

Uważamy, że strategia rozwoju powinna konsekwentnie zmierzać do zwiększenia nakładów finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe z budżetu państwa. Zapisany w Projekcie założeń wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa o 0.158% PKB rocznie nie gwarantuje sukcesu w realizacji zaplanowanych reform.

W zakresie finansowania szkolnictwa wyższego postulujemy:

- działania prowadzące do powstania rynku edukacyjnego z jednakowymi prawami wszystkich podmiotów,

- wprowadzenie zasady finansowania z budżetu Ministerstwa kosztów przewodów w ramach ścieżki awansu naukowego w uczelniach publicznych i niepublicznych,

- wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałania wieloetatowości nauczycieli akademickich.

Zgromadzenie Plenarne KRASP postuluje zrezygnowanie z propozycji podporządkowania państwowych wyższych szkół zawodowych samorządom wojewódzkim.

Zgromadzenie Plenarne KRASP oczekuje, że Ministerstwo przedstawi wkrótce plan działań zmierzających do realizacji przedstawionych zamierzeń.