Akty korporacyjne

Lekarz.2017.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2017 r.

STANOWISKO Nr 64/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, przesłanym przy piśmie Ministra Cyfryzacji - Pani Anny Streżyńskiej z dnia 14 września 2017 r., znak: DP-WLI.0211.2.2017 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

W przedmiotowym projekcie brak jest przepisów wyłączających stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do danych zbieranych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym zawody lekarza i lekarza dentysty.

Wyłączenie to mogłoby przybrać analogiczną postać, jak w przypadku projektowanej zmiany ustawy o adwokaturze bądź ustawy o radcach prawnych, gdzie w zakresie przetwarzania danych przez osoby wykonujące te zawody i ich samorządy wyłącza się stosowanie art. 13-15 ust. 1 i 3 oraz art. 18, 19 i 21 RODO.

Niezrozumiałym jest odmienne potraktowanie samorządów zawodów prawniczych w stosunku do innych zawodów zaufania publicznego, w tym samorządu lekarskiego przejawiające się w szczegółowym określeniu administratora danych osobowych w zakresie działań statutowych, np. postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie skarg i wniosków pomimo, iż takie kategorie spraw występują również w zakresie działania pozostałych samorządów zawodowych.