Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. - OpenLEX

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.5.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 maja 2021 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 maja 2021 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD 187), przekazanym w dniu 29 kwietnia 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DPLUS-I.4602.1.2020), zgłasza poniższą uwagę redakcyjną do projektu.

Projektodawca w art. 2 pkt 2 ustawy przewidział zmianę ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) poprzez zastąpienie w zdaniu czwartym § 36 wyrazów "kolegium sądu apelacyjnego" wyrazami "kolegium sądu okręgowego". Tego rodzaju polecenie nowelizacyjne jest niemożliwe do wykonania z uwagi na systematyzację przepisów ustawy, gdyż zgodnie z § 54 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"; Dz.U. z 2016 r., poz. 283) podstawową jednostką redakcyjną tego rodzaju aktu normatywnego jest artykuł. Tym samym przyjąć można, że przekazany Krajowej Radzie Sądownictwa projekt zawiera w tym zakresie omyłkę pisarską. Analiza treści w art. 2 pkt 2 ustawy prowadzi do wniosku, że zamysłem Projektodawcy mogła być zmiana brzmienia zdania czwartego w § 2 art. 36 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Krajowa Rada Sądownictwa w pozostałym zakresie nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.