Sędz.2017.5.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 maja 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 maja 2017 r. (znak GMS-WP-173-121/17), nie zgłasza do niego uwag.