Sędz.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Pana Marcina Warchoła Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 29 stycznia 2017 r. DL-VII-4671-8/17, zgłasza następujące uwagi.

Archiwizacja dokumentacji notarialnej przez sądy rejonowe prowadzące wydziały ksiąg wieczystych, jest zdaniem Rady, niezbędna dla zachowania pewności obrotu prawnego w Polsce. Mimo, że, jak zauważył projektodawca, taki stan rzeczy powoduje obciążenie sądów powszechnych obowiązkiem przechowania dużej liczby dokumentacji, to jednak gwarancja należytego przeprowadzenia procesu archiwizacji stanowi wartość nadrzędną. Rada nie podziela argumentów projektodawcy w zakresie nieprzestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji notarialnej przez sądy. Sądy rejonowe odpowiedzialne za archiwizację gwarantują najwyższą dbałość w tym zakresie, a pracownicy sądów, w związku z innymi obowiązkami, dla których istotnym jest zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy w instytucji najwyższego zaufania publicznego, nieustannie odbywają szkolenia z tej dziedziny. Równocześnie wskazać trzeba na niewątpliwą potrzebę dofinansowania sądów w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania zadań w dziedzinie archiwizacji.

Rada pragnie również wskazać, na utrudnienia związane z koniecznością przechowywania dokumentacji notarialnej przez izby notarialne. Liczba sądów rejonowych prowadzących wydziały ksiąg wieczystych jest bezsprzecznie większa od liczby izb notarialnych, które znajdują się jedynie w największych polskich miastach. Niewątpliwie wpłynie to negatywnie na dostępność dokumentów, co będzie szczególnie dotkliwe dla osób uboższych, powodując konieczność odbywania dalekich podróży, a pośrednio zwiększy rzeczywiste koszty postępowania oraz wydłuży czas trwania postępowań sądowych i administracyjnych.