Akt korporacyjny

Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2018 r. (znak: DL-III-408-20/16), nie zgłasza uwag do jego treści w zakresie swoich kompetencji opiniodawczych.