Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

STANOWISKO Nr 15/17/P-VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 17 lipca 2017 r. znak: NSO.845.4.2017.MZ, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie ocenia cel projektowanej ustawy, jakim jest zastąpienie aktualnej wersji dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" nowymi dokumentami wyposażonymi w mikroprocesor.

Powyższe rozwiązanie było od szeregu lat oczekiwane przez samorząd lekarski jako odpowiadające zachodzącym zmianom w zakresie elektronizacji systemu ochrony zdrowia. Nowy dokument nie tylko będzie służył lekarzom i lekarzom dentystom jako potwierdzenie posiadanych przez nich uprawnień zawodowych, ale przede wszystkim będzie umożliwiał wykonywanie zawodów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wprowadzanych w zakresie dokumentacji medycznej czy wystawiania recept i skierowań w formie elektronicznej.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że realizacja zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących:

1) stworzenie i utrzymanie przez Naczelną Radę Lekarską systemu teleinformatycznego, o którym mowa w projektowanym art. 7d ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2) wydawanie przez okręgowe rady lekarskie dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
3) dokonywanie przez okręgowe rady lekarskie przedłużenia ważności kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego tych dokumentów,

musi być w całości finansowana z budżetu państwa. Powyższy postulat znajduje potwierdzenie w treści Oceny Skutków Regulacji przygotowanej dla projektu, gdzie ww. koszty, w tym w szczególności koszty przedłużenia ważności kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego, zostały wskazane jako koszty finansowane z budżetu państwa.

Ponadto analiza projektu ustawy i jego uzasadnienia nasuwa następujące uwagi szczegółowe:

1) w art. 1 w zmianie 1 lit. b projektowany art. 6 ust. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinien otrzymać następujące brzmienie:

"10. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1 - 7, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na podstawie art. 5 ust. 1 albo art. 5 ust. 7, albo art. 5a, albo art. 5b, albo art. 5c, albo art. 5f, albo art. 7 ust. 1, albo art. 7 ust. 1a, albo art. 7 ust. 2 i wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".";

Przepis art. 6 ust. 10 ustawy musi wskazywać wszystkie istniejące przepisy, na podstawie których lekarz i lekarz dentysta uzyskuje prawo wykonywania zawodu. W przedłożonym do zaopiniowania projekcie pominięto niektóre przepisy.

2) w art. 1 po zmianie 1 należy dodać zmianę 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przepisy art. 6 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.";

3) w art. 1 w zmianie 2 projektowane wprowadzenie do art. 7c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinno otrzymać następujące brzmienie:

"1. Dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydany lekarzowi albo lekarzowi dentyście, któremu przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na podstawie art. 5 ust. 1 albo art. 5a, albo art. 5b, albo art. 5c, albo art. 7 ust. 1, w warstwie graficznej zawiera:";

Obecne brzmienie przepisu błędnie odnosi się do dokumentu "Prawo wykonywania zawodu", o którym mowa w art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1, tymczasem ani art. 5 ust. 1, ani art. 7 ust. 1 nie mówią o dokumencie "Prawo wykonywania zawodu";

4) w art. 1 w zmianie 2 w treści projektowanego art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty należy wykreślić wyrazy "i termin ważności;
5) w art. 1 w zmianie 2 w treści projektowanego art. 7c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty należy dodać pkt 3a w brzmieniu:

"3a) termin ważności prawa wykonywania zawodu;";

6) w art. 1 w zmianie 2 w treści projektowanego art. 7c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty należy dodać pkt 6a w brzmieniu:

"6a) numer PESEL lekarza lub lekarza dentysty albo w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;";

7) w art. 1 w zmianie 2 w treści projektowanego art. 7c ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyrażenie "o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6" należy zastąpić wyrażeniem "o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6a";
8) w art. 1 w zmianie 2 wprowadzenie do przepisu art. 7c ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinno otrzymać następujące brzmienie:

"3. Dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" wydany lekarzowi albo lekarzowi dentyście, któremu przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na podstawie art. 5 ust. 7, albo art. 5f, albo art. 7 ust. 1a albo art. 7 ust. 2, w warstwie graficznej zawiera:";

9) w art. 1 w zmianie 2 w treści projektowanego art. 7d ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyrażenie "a także tryb postępowania w sprawie unieważnienia i niszczenia dokumentów oraz ich wymiany na nowe" zastępuje się wyrażeniem "a także tryb postępowania w sprawie unieważnienia i niszczenia dokumentów oraz ich wymiany na nowe oraz wysokość opłaty za wydanie dokumentu wnoszonej przez lekarza w przypadku jego utraty lub zniszczenia";
10) w art. 8 ustawy zmienianej ust. 2 powinien otrzymać brzmienie:

"2. Naczelna Rada Lekarska określi szczegółowy tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wydawania dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" i "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" i prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, 2020 oraz z 2017 r. poz. 836).";

11) art. 2 powinien otrzymać następujące brzmienie:

"Art. 2. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, 2020 oraz z 2017 r. poz. 836) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" oraz przedłużanie ważności kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego tych dokumentów;

2) w art. 49 ust. 5 pkt 12 wyrażenie "o którym mowa w art. 5 ust. 7 lub art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty" zastępuje się wyrażeniem "o którym mowa art. 5 ust. 7 lub art. 5f lub art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty";

3) w art. 49 ust. 5 pkt 12a wyrażenie "o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty" zastępuje się wyrażeniem "o którym mowa art. 5 ust. 1 albo art. 5a albo art. 5b albo art. 5c lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty";

4) w art. 49 ust. 5 dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 7 ust. 1a oraz informację o uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas określony";

5) w art. 52 dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c) okręgowa rada lekarska, udostępnia lekarzowi wpisanemu na listę jej członków dane zawarte w rejestrze, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1,2, 6-8, 10-13, 17-26, 31-34, 41-43, po zalogowaniu się przez niego do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy;";

12) w art. 4 projektu ust. 1 powinien otrzymać następujące brzmienie:

"Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje z budżetu państwa środki na pokrycie pełnych kosztów realizacji zadań Naczelnej Rady Lekarskiej, o których mowa w art. 7d ustawy zmienianej w art. 1, oraz zadań okręgowych rad lekarskich, o których mowa w art. 5 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2."

13) w art. 5 ust. 1 projektu wyrazy "do dnia 30 czerwca 2018 r." należy zastąpić wyrazami "do dnia 30 czerwca 2019 r.";
14) art. 6 powinien otrzymać brzmienie:

"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 2 pkt 1 i 5, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.";

15) Naczelna Rada Lekarska zwraca również uwagę na sprzeczność zachodzącą pomiędzy treścią projektu a jego uzasadnieniem. Projekt przewiduje, że dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" będą mogły być wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. podczas gdy z uzasadnienia projektu wynika, że nowe dokumenty mają być wydawane nie później niż od 1 stycznia 2019 r. W uzasadnieniu projektu znajduje się również nieznajdujące oparcia w treści projektu stwierdzenie, że wymiana dotychczasowych dokumentów na nowe ma nastąpić w okresie sześciu miesięcy w 2018 r.