Akty korporacyjne

Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

STANOWISKO Nr 19/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu znak: GMS-WP-173-258/17, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu ustawy w zakresie, w jakim wprowadza on rozwiązania mające na celu zapewnienie pełnego wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej tj. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.