Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 11/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 4 czerwca 2018 r., znak: FZP.0210.1.2018.SM, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) przewidziana w obowiązującej ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie została do chwili obecnej wydana świadczeniobiorcom. Jedną z jej aktualnych funkcjonalności, polegającą na potwierdzaniu prawa do świadczeń, wykonuje system teleinformatyczny e-WUŚ. Natomiast inne funkcjonalności KUZ, wprowadzane w tym projekcie, odpowiadają funkcjonalnościom przewidzianym w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną, które planuje wprowadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji (zgodnie z projektem z dnia 24 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw dowody takie mają być wydawane od dnia 1 marca 2019 r.). W związku z tym, jak wskazują sami projektodawcy w uzasadnieniu do opiniowanego projektu ustawy, KUZ ma być wydawana jedynie w okresie przejściowy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydawanie środków publicznych na projekt, który dotychczas nie funkcjonował w praktyce, i z założenia ma być jedynie czasowy, jest działaniem niecelowym, nieracjonalnym i niegospodarnym, zwłaszcza, że środki na ten cel mają pochodzić z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki te powinny zostać przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla polskich obywateli.