Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 39/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, o którym powinoformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: FZP.0210.5.2019.EK, pozytywnie ocenia zmiany upraszczające sposób wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne przewidziane w przedmiotowym projekcie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oczekuje, że w ślad za opiniowanymi zmianami istotnie uproszczony zostanie również sam wzór zlecenia określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Krytyczne uwagi co do poziomu skomplikowania i obszerności tego wzoru przekazane w ostatnim czasie zostały Ministrowi Zdrowia zostały w piśmie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.