Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 marca 2019 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 4 marca 2019 r. (znak: GMS-WP-173-43/19), nie zgłasza uwag do jego treści w ramach swoich kompetencji.