Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

STANOWISKO Nr 8/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nadesłanym przy piśmie pana Zbigniewa Króla - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r., znak: ZPN.0212.2.2018, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej co do zasady pozytywnie ocenia projektowaną zmianę, która daje szansę na wzrost dostępności do leczenia substytucyjnego.
2) Pozytywnie należy również ocenić przewidzianą w projekcie ustawy możliwość zakwalifikowania do leczenia substytucyjnego pacjentów poniżej 18 roku życia z uwagi na znaczną ilość osób uzależnionych od opioidów w tym przedziale wiekowym. Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby pacjenci poniżej 18 roku życia nie byli dopuszczani do leczenia substytucyjnego w ramach ordynacji lekarskiej, a jedynie w ramach programu leczenia substytucyjnego.
3) Projektowana ustawa przewiduje, iż w leczeniu substytucyjnym w ramach programu leczenia substytucyjnego musi uczestniczyć doświadczony lekarz psychiatra, natomiast leczenie substytucyjne w ramach ordynacji lekarskiej - a więc w pewnym sensie identyczne - może już poprowadzić każdy lekarz. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedmiotowe zasady tworzą nieuzasadnioną dysproporcję kompetencyjną.
4) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby każdy lekarz który chce leczyć substytucyjnie, musiał się w tym zakresie przeszkolić. Jest to szczególnie istotne ze względu na programy nauczania, które w zasadzie nie przewidują kształcenia w zakresie uzależnień, w tym leczenia o substytucji.
5) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zapewnienie właściwego poziomu finansowania świadczeń związanych z leczeniem substytucyjnym, w tym finansowania czynności administracyjnych obciążających lekarzy.