Lekarz.2018.7.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

STANOWISKO Nr 19/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 11 lipca 2018r., znak: MDR.0212.1.2018.AB(5) uważa, iż należy zapewnić minimalne warunki umożliwiające rodzicom i opiekunom sprawowanie opieki nad chorym pacjentem, zaś koszty przedmiotowych działań powinny zostać uwzględnione w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.