Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

STANOWISKO Nr 14/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 3 czerwca 2017 r., znak: GMS-WP-173-143/17 popiera co do zasady proponowane zmiany.
Ponadto Naczelna Rada Lekarska zgłasza następujące uwagi:
1) w tytule projektu oraz art. 2 projektu ustawy wystąpił błąd dotyczący nazwy zmienianej ustawy; prawidłowa nazwa ustawy to ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125),
2) w art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) proponuje się nadać następujące brzmienie:

"1a. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 15 lat ma prawo do wyrażenia samodzielnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii, urologii lub dermatologii.",

3) w art. 32 ust. 2a w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2 pkt 1b projektu), proponuje się skreślić wyraz "dziedziny".