Sędz.2017.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 września 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 lipca 2017 r. Nr BL-0401/606/17, nie zgłasza uwag do jego treści.