Lekarz.2017.9.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 września 2017 r.

STANOWISKO Nr 60/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 18 września 2017 r. znak: PT7.8100.5.2017.JDJ.401, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Projektowana zmiana może wprowadzić dodatkowe obciążenia podatników, w tym również lekarzy i lekarzy dentystów, związane z wymianą kas fiskalnych oraz ponoszeniem kosztów dostępu do systemu transmisji danych. Z tych względów Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projektowane zmiany.