Lekarz.2017.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2017 r.

STANOWISKO Nr 44/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 12 lipca 2017 r. znak: DD6.8200.5.2017, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń z tytułu uczestnictwa członków samorządu lekarskiego w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez samorząd lekarski w ramach realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, bez względu na tematykę szkolenia.