Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 51/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw, nadesłanym przy piśmie Pana Marka Posobkiewicza Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 lipca 2017 r., znak: GIS-PR-LE-020-8/PR/16/43 negatywnie opiniuje projekt.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projekt zakładający centralizację Inspekcji Sanitarnych, a tym samym wyłączenie nadzoru nad nimi z kompetencji wojewodów i starostów, należy uznać za niekorzystny, w kontekście realizacji zadań województwa i powiatu jako jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana zmiana nie znajduje dostatecznego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ to wojewoda oraz starosta ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w województwie oraz powiecie, co powinno być ściśle powiązane z możliwością sprawowania nadzoru nad jednostkami Inspekcji Sanitarnych na poziomie województw oraz powiatów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza również zastrzeżenia wobec planowanego wyłączenia obowiązku informowania wojewody lub starosty o poleceniach wydawanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Głównego Inspektora Sanitarnego.