Sędz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Adama Podgórskiego z 31 maja 2017 r. Nr GMS-WP-173-140/17, ocenia proponowane zmiany jako zmierzające we właściwym kierunku.

Zastrzeżenia budzi propozycja obciążenia sprzedawcy kosztami ustalenia równowartości pieniężnej wartości rynkowej gruntu. Ponadto dla uniknięcia wątpliwości w jakim trybie sąd rozpoznaje sprawę w przedmiocie ustalenia równowartości pieniężnej wartości rynkowej gruntu celowym byłoby wskazanie, że "wystąpienie" do sądu przybiera postać pozwu lub też wniosku w postępowaniu nieprocesowym.