Sędz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 maja 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 marca 2018 r. (znak: GMS-WP-173-70/18), negatywnie ocenia proponowaną regulację, jako budzącą wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją RP.

Przede wszystkim należy zauważyć, że upublicznieniu nie powinny podlegać zawarte w powyższym wykazie numery PESEL sędziów z uwagi na konieczność ochrony przysługującego im konstytucyjnego prawo do prywatności.

W ocenie Rady, projektodawca nie uzasadnił zróżnicowania sytuacji prawnej sędziów i obywateli popierających kandydata na członka KRS, choć proponuje ujawnienie wyłącznie wykazu sędziów popierających zgłoszonego kandydata. Rodzi to zatem wątpliwości co do zgodności omawianej propozycji z zasadą równości wobec prawa, gwarantowaną przez art. 32 Konstytucji RP.

Rada zwraca uwagę, że w uzasadnieniu opiniowanego projektu nie wykazano, aby nadanie mocy wstecznej przepisowi przewidującemu ujawnienie wykazu sędziów popierających kandydata na członka KRS było uzasadnione szczególnymi okolicznościami, co jest niezbędne w kontekście zasady niedziałania prawa wstecz, wynikającej z art. 2 Konstytucji RP.