Akt korporacyjny

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 9 listopada 2017 r. GMS-WP-173-279/17, nie zgłasza do niego uwag.