Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 5/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 31 lipca 2018 r., znak: GMS-WP-173- 215/18, wskazuje, że konsekwencją wprowadzenia możliwości używania przewidywanego w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpisu zaufanego i podpisu osobistego w systemach elektronicznych systemu ochrony zdrowia jest odstąpienie rządu od planów wprowadzenia elektronicznego prawa wykonywania zawodu lekarza oraz elektronicznego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Naczelna Rada Lekarska przypomina, że prace legislacyjne mające umożliwić wdrożenie elektronicznych dokumentów prawo wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów, zostały wstrzymane w pierwszej połowie 2018 r. na ostatnim etapie prac legislacyjnych w rządzie.

Informatyzacja systemu ochrony zdrowia w Polsce bezwzględnie wymaga wyposażenia lekarzy i lekarzy dentystów w dokument potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe i umożliwiający weryfikację tożsamości, uprawnień w systemach ochrony zdrowia. Projektowany dokument dowodu osobistego nie może zastąpić takiego narzędzia umożliwiającego wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty w środowisku informatycznym.

Wobec powyższego odstąpienie od projektu wyposażenia polskich lekarzy i lekarzy dentystów w nowoczesny, wyposażony w warstwę elektroniczną, dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe i umożliwiający jednocześnie pracę w systemach informatycznych ochrony zdrowia jest w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej decyzją błędną.