Akt korporacyjny

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 8 listopada 2017 r. Nr GMS-WP-173-277/17, opiniuje go pozytywnie, bez uwag.