Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z 16 maja 2018 r. (znak: DDR.I.0210.2.2018DDR-I.0210.2.2018), w zakresie swoich kompetencji nie zgłasza uwag do jego treści.