Akty korporacyjne

Sędz.2012.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 41)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Komisję Ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 41), opiniuje go pozytywnie, bez uwag.