Sędz.2018.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks postępowania karnego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 2018 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.38.2018), nie zgłasza uwag do jego treści.