Sędz.2018.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 939) - przesłanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2018 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.32.2018), opiniuje go pozytywnie nie zgłaszając uwag do jego treści.