Sędz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 maja 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 750)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Stanisława Gogacza z 24 kwietnia 2018 r. Nr BPS.DKS.KU.0401.2.2018, postanowiła nie zgłaszać uwag.